Våra egna projekt

         


Service & liv på landet, 2016-4025 

Projektets övergripande syfte är att stärka utvecklingskraften på landsbygden. För att jobb och tillväxt ska ske i områdets alla delar krävs tillgång till en grundläggande service där människor verkar och bor. Erfarenheten visar att utveckling av behovsanpassade servicelösningar förutsätter en långtgående samverkan mellan det offentliga, privata och ideella på den lokala nivån. Genom att ta del av den stora lokala kompetens som finns på varje ort om just deras behov och brister, förslag till lösningar och vilken typ av insatser som behövs för att skapa möjligheter, kan projektet få unika, innovativa lösningar för varje enskild ort i området.

Arbetsmetoden skall utgå från ett brett lokalt engagemang där många kommuninvånare engageras och bidrar med sin kreativitet och med ideella arbetsinsatser för att utveckla livskvalitet och innovativa servicelösningar. Det handlar också om att ta vara på redan befintliga verksamheter och ge dem möjlighet att utvecklas, exempelvis mot att bli servicepunkter.

Projektets mål
- Att varje ort som ingått i projektet ska ha utvecklat en vision och handlingsplan.
- Att tjugo lokala insatser som ökar servicegraden har genomförts.

Projektets långsiktiga mål
- Att servicegraden ska ha ökat på samtliga orter som ingår i projektet . Det kan ske genom exempelvis tillgång till digital lanthandel, post-/paketutlämningsservice, mötesplatser för erfarenhetsutbyte och samling mm.

 

Projektets avslut 

Jag har haft förmånen att få arbeta i Leader föreningen med projektet ”service och liv på landet” under drygt 1,5 år och nu är det dags att slutredovisa projektet.
Genom projektet har vi kommit i kontakt med ett 40-50-tal bygder och tillsammans med 20 av dessa har vi arbetat vidare med aktiviteter som har bidragit till att engagemang har utvecklats i bygderna.
Det ser olika ut i olika bygder och i olika kommuner. Man befinner sig i olika faser, i vissa bygder fanns vid projektets start lite eller inget engagemang medan det i andra bygder fanns ett långt pågående utvecklingsarbete.
Det är viktigt att bygderna själva tar ansvar för utvecklingsprocesser som startar för att engagemanget ska överleva långsiktigt. De som kan och vet bäst hur en bygd ska utvecklas är de människor som bor och verkar i en bygd men det krävs också ett gott samarbete med en engagerad kommun.
Min roll som projektledare har varit att skapa nätverk mellan bygder, kommuner och regionala parter.


Vilken service en bygd behöver och vad som definieras som service är ett brett område, allt från fiberutbyggnad, mötesplatser, bostäder, omsorg och kommersiell service.
Vi har genom projektet upparbetat många viktiga nätverk och kontakter, många utvecklingsprojekt har tagit form och även resulterat i beviljade leaderprojekt.
Inom Leader Södermanlands område finns många fantastiska, driftiga, lokalt engagerade människor och kommuner med vilja och engagemang för landsbygdens utveckling.
Områdets geografi bidrar till att skapa god förutsättning och möjligheter till utveckling!

Åse. Classon
Projektledare
Service & Liv på landet

Beslutat av Jordbruksverket: 2017-03-01

Projektet avsutas: 2019-07-31

  Beslutad finansiering:
  Landsbygdsprogrammet:  1577 741 kronor 
  Leader Södermanland:  777 097 kronor

 

 

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.