Godkända projekt inom insatsområde 3 - Ungdomar 13-25 år

  Makerspace Kungsör, 2017-2348

Projektet är en förstudie som ska undersöka realismen i att starta ett Makerspace (MS) i glesbygdsbefolkat omdråde. Förstudiens frågeställningar är: Finns det tillräckligt många intresserade? Vad tycker Kommun och lokala företagare? Organiseras ett MS i glesbygd annorlunda än i större städer? Är sponsorer och bidrag ett bättre alternativ än Crowdfounding? Kan kommunen tillhandahålla lokaler till subventionerat pris?

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 420 poäng
LAG-beslut fattat 2017-06-08
Beslutat av Jordbruksverket 2018-02-08
LAG:s kontaktperson för projektet är Lars Wigström

Projektägare: List Västra Mälardalen

Projektperiod: 2017-05-09 t.o.m. 2017-12-01

Kontakta projektet:
Projektledare Stefan Aurusell, 073-985 49 09, stefan@aurusell.se

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 33 058 kr 
 LAG offentlig medfinansiering:  16 283 kr

 

  Good Enough, 2019-907

I Sverige idag ökar den Psykiska ohälsan hos unga lavinartat. Kungsörs ridklubb märker detta dagligen hos ungdomarna, framför allt tjejer, som besöker ridverksamheten. Ångest, depression, självskadebeteenden och dåligt självförtroende, men framför allt en otrolig prestationsångest, många upplever att de hela tiden måste vara perfekta och fullkomligt felfria. Ledarna på ridklubben gör så gott de kan för att hjälpa ungdomarna men resurserna räcker inte till och verktygen saknas. 

Syftet med leaderprojektet är att minska den psykiska ohälsan som växer bland unga, genom att stärka självkänsla och självförtroende. Målet är att genomföra en serie träffar där deltagarna, ungdomar och ledare, får konkreta verktyg och exempel som de kan använda för personlig utveckling och i utvecklingen av verksamheten

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 500 poäng
LAG-beslut fattat 2019-06-19
LAG:s kontaktperson för projektet är Lars Wigström

Projektägare: Kungsörs ridklubb

Projektperiod: 2019-06-20 t.o.m. 2020-02-28

Kontakta projektet:
Stina Holgersson, 070-738 44 24, info@kungsorsridklubb.se

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 191 056 kr 
 LAG offentlig medfinansiering:  94 102 kr


  Motorer och käk, 2019-2447

Idén bakom Motorer och käk är ungdomarnas efterfrågan och vilja. Genom samtal med ungdomar om vad som saknas och vad som kan gynna samhället, växte tanken fram. Genom att mötas och samtal över vad som var skulle kunna vara möjligt att ordna men också vilka storslagna drömmar som fanns bland ungdomarna. En plats att vara, att kunna byta idéer, att få hjälp med lättare och svårare projekt inom motorvärlden.

Syftet med projektet är att inkludera ungdomar i samhällsstrukturen, öka tryggheten i samhället och öka gemenskapsbildningen, genom att främja och ta tillvara på ungdomars motorintresse. Målet med projektet är att skapa en mötesplats för ungdomar med motorintresse i Nykvarn, där de kan träffas, mecka, få hjälp. Målet är även att genomföra aktiviteter och utbildningar samt att starta nätverk och samverkan mellan olika aktörer och ungdomar i Nykvarn.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 500 poäng
LAG-beslut fattat 2019-09-18

Projektägare: Turinge-Taxinge församling

Projektstart: 2019-08-31 

Kontakta projektet:
- Projektledare, Linda Thunell, 08-554 909 20, 076-828 07 04, linda.thunell@svenskakyrkan.se

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 422 288 kr 
 LAG offentlig medfinansiering:  207 993 kr

 

 

  Idrotts- och samhällsprojekt - riktade insatser i lag Nykvarns SK pojkar födda 2006, 2020-3188

Syftet med projektet är att med fotbollen som ingång genomföra sociala åtgärder för delaktighet och inflytande, där målgruppen är ett mindre antal ungdomar som är i akut risk att hamna i kriminalitet. I projektet kommer projektägaren Nykvarns SK att tillföra en till två personer som ska bli extra vuxna resurser för dessa ungdomar, om möjligt personer med tidigare erfarenhet från spel i högre fotbollsdivisioner. Programmet innehåller även utbildningsinsatser och studiebesök. Projektet innehåller även samverkan med skolan och socialnämnden.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 400 poäng
LAG-beslut fattat 2020-12-14

Projektägare: Nykvarns Sportklubb

Projektstart: 2020-11-14

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 170 850 kr 
 LAG offentlig medfinansiering:  84 150 kr

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.