Godkända projekt inom insatsområde 1 - Entreprenörskap

 

  Grönsaker på friland - ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar, 2017-5044

Syftet med projektet är att knyta ihop lantbruksföretag som startar ny verksamhet med frilandsodlade grönsaker, med arbetssökande och nyanlända personer som har kompetens och/eller intresse för lantbruk och odling. Projektet ska ses som ett pilotprojekt i syfte att skapa en processmodell som sedan kan tillämpas igen med mindre justeringar utifrån olika förutsättningar.

Projektet genomförs i 2 steg, varav steg 1 undersöker förutsättningarna och steg 2 är själva genomförandet. Detta avser steg 1. 

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, samarbete
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 450 poäng
LAG-beslut fattat 2017-12-07
Beslutat av Jordbruksverket 2018-12-10
LAG:s kontaktperson för projektet är Regina Westas Stedt

Projektägare: AGROÖST IDEELL FÖRENING

Projektperiod: 2018-01-15 t.o.m. 2018-12-15

Kontakta projektet:
- Cilla Krantz, 070-384 64 24, cilla@agrosormland.se

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):  730 501 kr
LAG offentlig medfinansiering:  359 799 kr


  Verktygstillverkning och utveckling av Mellösaverken, 2017-4858

Syftet med projektet är att starta upp verktygstillverkning och odlingsverksamhet i Mellösa. Projektet är kopplat till Mellösaverken och är en del av den långsiktiga visionen för lokalen. Att lokalen ska fyllas med affärsverksamheter, bli en träffpunk, inspirera till entreprenörskap, bidra till fler arbetstillfällen och stärka bygdens attraktionskraft.

Projektägarna strävar efter att sälja de lokalt odlade grönsakerna och andra lokalt producerade trädgårdsprodukter i anslutning till tillverkningen. De vill även erbjuda workshops och aktiviteter för boende i området och på så sätt skapa en träffpunkt relaterad till verksamheter och lokaler. 

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande, företagsstöd
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 400 poäng
LAG-beslut fattat 2018-04-10
Beslutat av Jordbruksverket 2019-01-23
LAG:s kontaktperson för projektet är Lars-Olof Lundkvist

Projektägare:
Mojave Grönt AB

Projektperiod: 2018-04-01 t.o.m 2021-03-31 

Kontakta projektet:
- Anja Hellström, 076-402 77 57, contact@mojavegront.se

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat): 200 000 kr
Privat finansiering: 242 000 kr


  Samverkan för idéutveckling och innovation inom lantbruksnäringen – pilotprojekt 2018-1877

Projektets syfte är att

- skapa en branschöverskridande samarbetsmodell/process för idéutveckling och innovation med fokus på teknik utifrån angelägna utmaningar inom lantbruksnäringen. Samarbetsmodellen underlättar och påskyndar idé- och innovationsprocessen vilket ger goda förutsättningar för att fånga upp och utveckla idéer från landsbygdens entreprenörer och bilda återkommande utvecklingsgrupper.

- utgå från ett skarpt "case" och studera problem kring markpackning utifrån ett systemperspektiv. Ett nätverk av experter, från landsbygdens entreprenörer till utvecklare och forskare inom teknikområdet, tar fram behov, ramar och koncept för ett gångbart automationssystem baserat på lastbärare.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 480 poäng
LAG-beslut fattat 2018-09-07
Beslutat av Jordbruksverket 2019-03-27
LAG:s kontaktperson för projektet är Göran Nygren

Projektägare: AGROÖST Sörmland

Projektperiod: 2018-08-15 t.o.m. 2019-05-15

Kontakta projektet:
- Cilla Krantz, Koordinator, 070-384 64 24, cilla@agrosormland.se
- Joakim Fröberg, Projektledare teknik, 070-594 67 09, joakim.froberg@ri.se

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):  821 425 kr
LAG offentlig medfinansiering:  404 583 kr


  Fisk och Grönsaksodling i Kretsloppsbaserad RAS anläggning inomhus, 2018-1211

På Bjursätter i Malmköping kommer Rekarne Vattenbruk AB utrusta en ladugård med bassänger och teknisk utrustning för kretsloppsbaserad fiskodling. Anläggningen kommer att vara en produktionsanläggning i företaget men även utgöra en demo- och utbildningsanläggning. 

Syftet med projektet är att öka kunskapen om och intresset för kretsloppsbaserad odling. Samt öka antalet anställningstillfällen inom de gröna näringarna och bidra till förbättrad intjäning hos landsbygdsföretagare. Målet med projektet är att öka självförsörjningsgraden i det lokala området, säkra tillgången till fisk utan miljögifter, plastpartiklar och hållbara odlingar utan risk för utfiskning av våra sjöar och hav eller störningar av miljön.

Projektet beviljat i regionalfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 440 poäng
LAG-beslut fattat 2018-09-07
Beslutat av Jordbruksverket 2019-03-21

Projektägare: Rekarne Vattenbruk AB

Projektperiod: 2018-06-01– 2020-02-28

Kontakta projektet:
- Eva von Heideken, Administration och coordinator av projektet, 070-594 41 18, eva@vattenbruk.com
- Bo Persson, Övergripande design och utbildning, 076-851 10 76, bosse@vattenbruk.com

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):  1 513 676 kr
LAG offentlig medfinansiering:  745 542 kr

 

  Martin Brolin, 2018-2626

Utanför Mariefred kommer Martin Brolin att bygga upp en modern gårdsbutik för försäljning av egen- och lokalproducerat kött. Syftet med projektet är att utöka djurhållningen i kommunen, som annars har få betesdjur, och på så sätt hålla markerna öppna.

Gårdsbutiken är ett nytt kapitel i företaget som ger dem möjligheten att utöka den egna djurhållningen. För att tillmötesgå kundernas efterfrågan involveras även närliggande gårdar för att bredda utbudet med lamm och viltkött.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande, företagsstöd
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 380 poäng
LAG-beslut fattat 2018-11-07
LAG:s kontaktperson för projektet är Camilla Sandblad

Projektägare: Martin Brolin

Projektperiod: 2018-12-01 t.o.m. 2019-06-30

Kontakta projektet:
- Josefine Sundin, 076-426 43 65, josefinesundin@hotmail.com
- Martin Brolin, 070-337 95 88, martin.brolin@hotmail.com

Status: Beslutat av LAG, väntar beslut från Jordbruksverket.

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):  200 000 kr
Privat finansiering:  273 000 kr

 

  Annica Skoog Wäsby Magasin/Lars Skoogs Fastighets AB, 2018-3370

På Wäsby Magasin & Stall drivs ett antal olika verksamheter. Där finns butiker för inredning, keramik, barnkläder, blommor och ost, samt konstgalleri och café. Målet med leaderprojektet är att öka tillströmningen av kunder till verksamheterna genom att investera i ett växthus som placeras på innergården. Växthuset kommer användas av gårdens hyresgäster, exempelvis till kundkvällar eller andra aktiviteter. Men det kommer även vara möjligt för utomstående att boka växthuset. Syftet med projektet är att skapa fler arbetstillfällen i Torshälla.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande, företagsstöd
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 425 p
LAG-beslut fattat 2018-11-07
LAG:s kontaktperson för projektet är Bam Björling
Beslutat av Jordbruksverket 2019-03-11

Projektägare: Lars Skoogs Fastighets AB

Projektperiod:  2019-02-01 t.o.m. 2019-08-31

Kontakta projektet:
- Patrik Skoog, VD Lars Skoogs Fastighets AB, 070-8353724, patrik.skoog@berglundsakeri.se

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):  194 000 kr
Privat finansiering:  84 000 kr

 

  Affärsplan Näshulta, 2018-3755

Affärsplan Näshulta är en spin-off på Eskilstunas affärsplan för lokal samhälls- och näringslivsutveckling. Syftet med projektet är att vara en del av Affärsplan Eskilstuna och hjälpa till att sänka arbetslösheten i kommunen, ta ansvar gällande Eskilstuna Kommuns utmaningar och samtidigt utveckla Näshulta som helhet.

Affärsplan Näshulta jobbar mot två långsiktiga mål
- 65 nya jobb i Näshulta till 2030.
- 65 nya elever till Näshulta Friskola till 2030.

För att nå målen kommer Affärsplan Näshulta utforma en arbetsmetod som passar landsbygdens förutsättningar.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 425 p
LAG-beslut fattat 2018-11-07
Beslutat av Jordbruksverket 2019-10-07
LAG:s kontaktperson för projektet är Bam Björling

Projektägare: Näshulta Intresseförening

Projektperiod: 2019-03-01 till 2021-08-30

Kontakta projektet:
-Anders Kruhsberg, 073-617 24 59, anders@kruhsberg.com

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):  1 276 028 kr
LAG offentlig medfinansiering:  628 492 kr


  Passion för mat, 2018-3843  

Wäsby viltdelikatesser är återförsäljare av ren- och älgkött från Arvidsjaur. Syftet med projektet är att Wäsby viltdelikatesser ska knyta nya kontakter inom branschen samt nå en ny målgrupp genom att delta på matmässan i Göteborg, där årets tema är "mat från grunden".

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande, företagsstöd
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 400 p
LAG-beslut fattat 2019-02-13
LAG:s kontaktperson för projektet är AnnLouise Olsson
Beslutat av Jordbruksverket 2019-05-21

Projektägare: Wäsby Viltdelikatesser AB

Projektperiod: t.o.m. 2019-08-30

Kontakta projektet:
- Delägare, Annika Andersson, info@wasbyvilt.se, 070-315 17 09
- Delägare, Anne Streng, info@wasbyvilt.se, 070-318 38 70

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):  50 503 kr
Privat finansiering:  21 644 kr


  Hjärterum - Kulturfestival på Hjärtegården i Örberga, 2018-4544

Som ett led i att marknadsföra Hjärtegården planeras en kulturfestival på gården där lokala band/kulturutövare, framför allt ungdomar, ges en möjlighet till att uppträda inför publik. Det primära syftet med projektet är att marknadsföra Hjärtegården men projektet avser också bidra till kreativa och kulturella intressen hos ungdomar samt stimulera deras självkänsla. 

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande, företagsstöd
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 370 p
LAG-beslut fattat 2019-04-10
Beslutat av Jordbruksverket 2019-08-27
LAG:s kontaktperson för projektet är Lars Wigström

Projektägare: AB Sol, Vatten & Egen Kraft

Projektperiod: 2019-04-30 t.o.m. 2019-05-31

Kontakta projektet:
- Ekonomiansvarig och projektansvarig, Gunneli, Fallmark, 070-787 48 60,  gunneli@egenkraft.se
- Bygg och transportansvarig John, Pilgrim, 073-656 12 92, johnpilen@gmail.com

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):  160 000 kr 
Privat finansiering:  80 094 kr 


  Mellösaverken AB,  2019-510 

Mellösaverken är en fd tumstocksfabrik som numera är plats för bostäder, ateljéer, verkstäder och odling. Genom att använda en lokalerna i fastigheten vill projektägarna bygga ett starkare ”community” kring byggnaden i bygden. Leaderprojektet går ut på att bygga om en lokal som kallas Tumstocken till ett aktivitetskluster, ett utrymme för engagemang och kunskapsöverföring. Fokus ligger på matförädling och kultur, men lokalen kommer även användas för andra områden där det finns ett  behov. Exempelvis som möteslokal för föreningar, föredrag och studiecirklar, som en pop-up butik eller för den som vill ha verksamhet bara en halv dag i veckan t.ex. fotvård eller samtalsterapi.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande, företagsstöd
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 450 p
LAG-beslut fattat 2019-04-10
Beslutat av Jordbruksverket 2019-09-05
LAG:s kontaktperson för projektet är Lars-Olof Lundkvist

Projektägare: Mellösaverken AB

Projektperiod: 2019-04-30 t.o.m. 2020-12-31

Kontakta projektet:
- Projektutveckling, projektering bygg, David, Taylor, 073-786 81 72, david@davidtaylor.se
- Projektutveckling, ekonomi och administration, Åsa, Lockner, 070-740 58 38, asa@lock.se

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):  200 000 kr 
Privat finansiering:  300 000 kr 


  Växthus Bommersvik Aktiebolag, 2019-1116

Bommersvik Aktiebolag är en mötes- och konferensanläggning som har inriktat sig på närodlat och ekologiskt. Leaderprojektet är ett företagsstöd, som går ut på att färdigställa ett växthus för egenodlade ekologiska råvaror som sedan kan användas vid matlagning i den egna restaurangen. Syftet med projektet är att stärka företagets varumärke.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande, företagsstöd
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 340 p
LAG-beslut fattat 2019-04-10
Beslutat av Jordbruksverket 2019-10-09
LAG:s kontaktperson för projektet är Göran Nygren

Projektägare: Bommersvik Aktiebolag

Projektperiod: 2019-04-30 t.o.m. 2019-11-30

Kontakta projektet:
- tel. 08-552 410 00
- VD, Malin, Lanner, mob. 070-518 34 34, malin.lanner@bommersvik.se
- Ekonomi, Weronica, Sköld, 0709415919, weronica.skold@bommersvik.se
- Fastighet (byggnation), Johan, Karlsson, 070-441 21 82, fastighet@bommersvik.se

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):  138 776 kr
Privat finansiering:  59 476 kr 


 Klara färdiga gå!, 2018-4095 

Syftet med projektet är att skapa ett praktik- och vägledningsprogram för ungdomar som inte går i skolan eller arbetar, där målet är att öka deras möjligheter till anställning och att skapa framtidstro. Hornudden har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar. De ser att de kan fylla ett behov för dessa ungdomar, som benämns ”hemmasittare”. Ungdomarna finns nu inom kommunens aktivitetsansvar men det erbjuder endast aktiviteter vid ett par tillfällen i veckan och många gånger saknas praktikplatser som passar de mest utsatta. Tanken är att praktiken på Hornudden ska ske i Hornuddens ordinarie arbete men med avstamp i varje ungdoms individuella handlingsplan. Det kan t.ex. handla om att öva på tidspassning, öva på sociala kontakter, bryta isolering men också som en första introduktion i arbetslivet och vilka förväntningar en arbetsgivare har på en anställd.

Projektet beviljat i socialfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 310 p
LAG-beslut fattat 2019-05-08
Beslutat av Jordbruksverket 2019-10-10
LAG:s kontaktperson för projektet är Annlouise Olsson

Projektägare: Hornuddens trädgård

Projektperiod: 2019-05-31 t.o.m. 2021-08-31

Kontakta projektet:
Projektledning - delat ansvar:
- Karin Sjöstedt, 070-732 61 85, karin@hornudden.net
- Michaela Paul, 070-792 30 68, michaela@hornudden.net

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):  1 854 464 kr 
Privat finansiering:  913 393 kr 


 Attefall, 2019-1166

SkapaBalans jobbar med hälsa, fokus ligger på den personliga utvecklingen för att minska stress, psykisk ohälsa och hitta sätt att leva hälsosamt. Det primära syftet med leaderprojektet, som är ett företagsstöd, är att diversifiera företagets verksamhet samt att göra det möjligt att flytta ut delar av existerande verksamhet till landsbygden. Detta genom att färdigställa en ny lokal, ett attefallshus, för att rymma denna verksamhet.

Projektet beviljat i regionalfonden, genomförande, företagsstöd
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 345 p
LAG-beslut fattat 2019-06-19
Beslutat av Jordbruksverket 2019-10-15
LAG:s kontaktperson för projektet är Mikael Larsson

Projektägare: Camilla Trolle

Projektperiod: 2019-06-20 t.o.m. 2020-12-31

Kontakta projektet:
- Camilla, Trolle, 070-759 40 26, camilla@skapabalans.se

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):  200 000 kr 
Privat finansiering:  92 525 kr 


 Peter Ohlsson, 2019-2092

Idrottsaktiviteter och evenemang är en av de viktigaste reseanledningarna i Sverige, de kan locka en mängd besökare. Med anledning av detta ser projektägarna, företaget Hjortron, att isen och vattnet i Nykvarn är en outnyttjad resurs. Genom leaderprojektet vill de skapa en fysisk mötesplats i form av en vinterpark i området. Parken ska bland annat kunna användas till event, nya erbjudanden och som en kontaktplattform och mötesplats. Syftet med projektet är att bidra till affärsutveckling, för det egna företaget samt för partners, företag, föreningar och intresseorganisationer.

Projektet beviljat i regionalfonden, genomförande, företagsstöd
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 385 p
LAG-beslut fattat 2019-06-19
Beslutat av Jordbruksverket 2020-01-30
LAG:s kontaktperson för projektet är Åsa Sternrot

Projektägare: Peter Ohlsson

Projektperiod: 2019-06-20 t.o.m. 2020-07-31

Kontakta projektet:
- Projektledare: Peter Ohlsson, 070-568 00 58, peter@hjortron.com

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):  196 630 kr 
Privat finansiering:  84 270 kr 


 Grönsaksodling på friland - ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar. Genomförandeprojekt, 2019-1654

Länsstyrelsen genomförde år 2016 en s.k. GAP analys, d.v.s. skillnaden mellan produktion och konsumtion, gällande livsmedel i Mälardalen och i Södermanland. Rapporten visar att det råder brist på framför allt grönsaker i såväl Mälardalsregionen som i Södermanlands län. Odling av grönsaker kräver god tillgång på arbetskraft. Arbetslösheten är hög i länet bland vissa grupper, däribland nyanlända/nysvenskar. Många av dessa personer har erfarenhet av, kunskap och kompetens inom odling och skulle kunna tillföra mycket till det svenska lantbruket.

I det här leaderprojektet skapas en processmodell som möjliggör för ett antal landsbygdsföretagare att vidareutveckla sina respektive företag samtidigt som man inleder samarbete av olika slag för att nå arbetssökanden/nyanlända med kunskaper och intresse för arbetet inom de gröna näringarna. Syftet med projektet är att skapa tillväxt och arbetstillfällen på landsbygden, bygga broar mellan stad och land, bidra till integration av nysvenskar och bidra till implementering av den nya livsmedelsstrategin (ökad självförsörjning).

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 470 p
LAG-beslut fattat 2019-06-19
Beslutat av Jordbruksverket 2019-11-27
LAG:s kontaktperson för projektet är Regina Westas Stedt

Projektägare: AgroÖst ideell förening

Projektperiod: 2019-06-30 t.o.m. 2021-06-30

Kontakta projektet:
- Projektledare, Maria, Dirke, 070-999 91 60, maria@agmadi.se
- Ekonomiansvarig, Josefin, Jensen, 070-941 94 52, info@jjsamarbetspartner.se
- Verksamhetsansvarig Agro Sörmland, CIlla, Krantz, 070-384 64 24, cilla@agrosormland.se

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):  1 659 955 kr
LAG offentlig medfinansiering:  817 590 kr


 Sörmland - ett äppellandskap, 2019-3193

fanns här stora fruktträdgårdar på adelns gods och gårdar. Det mesta av den odling av äpplen som funnits vid slott och gårdar har dock förlorats i jordbrukets strukturomvandling under senare delen av 1900-talet. Föreningen Sörmlandsäpplen är en ideell förening som bildades 2014 med syfte och ändamål “att främja intresset för frukt, fruktodling och förädling av frukt i Östra Mellansverige, med fokus på äpple och Södermanland.”

Leaderprojektets huvudsakliga syfte är att bidra till hållbar livesmedelsproduktion genom att utveckla odling och förädling av frukt till en lönsam gren inom de gröna näringarna i Sörmland. Målet med projektet är att öka antalet odlare och förädlare av frukt samt att öka antalet fruktträd som planteras i Sörmland genom att skapa förutsättningar för en lyckad satsning på odling och förädling av frukt i området.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 470 p
LAG-beslut fattat 2019-09-18
Beslutat av Jordbruksverket 2020-02-13
LAG:s kontaktperson för projektet är Agneta Pettersson

Projektägare: Föreningen Sörmlandsäpplen

Projektperiod: 2019-08-28 t.o.m. 2021-06-30

Kontakta projektet:
- Projektledare, Roger Tiefensee, 070-263 36 02, roger.tiefensee@gmail.com
- Projektledare, Charlotte Sommarin, 070-787 78 71, charlotte.sommarin@gmail.com

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):  1 720 143 kr
LAG offentlig medfinansiering:  847 234 kr


 Vinägerfabrik på Högtorp gård i Mellösa, 2019-3163 

Under namnet Högtorp gård drivs ett mathantverksföretag. Idag är huvuddelen av produkterna baserade på olja, sirap eller inläggningar av olika slag. Som ett led i den framtida utvecklingen av företaget har de identifierat vinäger som ett område där inhemska högkvalitativa och innovativa produkter saknas och är mycket efterfrågade.

Leaderprojektet är ett företagsstöd med syftet att diversifiera verksamheten, bidra till en hållbar livsmedelsproduktion och innovation, genom att producera högkvalitativ ekologisk vinäger i större skala. Målet med projektet är att färdigställa en vinägerfabrik med fungerande produktion för vinägrar från minst två olika baser i större skala.

Projektet beviljat i regionalfonden, genomförande, företagsstöd
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 500 p
LAG-beslut fattat 2019-09-18
Beslutat av Jordbruksverket 2020-2-04
LAG:s kontaktperson för projektet är Karin Sjöstedt

Projektägare: Högtorp gård i Mellösa

Projektperiod: 2019-08-20 t.o.m. 2020-06-30

Kontakta projektet:
- Projektledare, Lena Embertsén, 070-577 22 08, lena@hogtorp.se

Status: Väntar på beslut från Jordbruksverket

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):  192 500 kr
Privat finansiering:  82 500 kr

 

 Hundträningsgård 

Projektet är ett företagsstöd. Från besökarna vid Herrfallet har det under en längre tid funnits en efterfrågan på en inhägnad yta för hundar, där de kan träna lös hund under ordnade former. Det finns idag många grupper som vill hålla på med exempelvis rallylydnad, agility, lydnadsträning och valpkurser. Herrfallet är ett naturreservat med gällande koppeltvång vilket annars begränsar möjligheterna. Syftet med leaderprojektet är att kunna erbjuda detta genom att skapa en hundträningsgård i anslutning till naturreservatet. Det kommer inte kosta något att använda gården, den ska vara tillgänglig för alla som besöker området.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande, företagsstöd
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 430 p
LAG-beslut fattat 2019-12-18

Projektägare: Herrfallet Aktiebolag

Projektperiod: 2019-10-16 t.o.m. 2020-05-15

Kontakta projektet:
- VD Herrfallet Aktiebolag, Terje Jirovsky, 0735625452, reception@herrfallet.se

Status: Väntar på beslut från Jordbruksverket

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):  70 000 kr
Privat finansiering:  30 000 kr

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.