Nyheter

<-- Äldre inlägg

Deadlines för ansökningar 2021

2021-06-30

 

 

Det är Leader Södermanlands styrelse, även kallad LAG, som tar projektbeslut. LAG har 6 möten under 2021 där beslut om projekt kan fattas. Ansökan skickar ni in i Jordbruksverkets e-tjänst. Mer information om ansökan hittar ni här. Kontakta gärna Leader Södermanlands kansli innan ni skickar in ansökan. För att hinna behandla ansökan till mötet behöver den vara inne på Jordbruksverkets e-tjänst i god tid före LAG:s möte. Stoppdatum är därför satt minst fyra veckor innan beslutsmöte (LAG-möte). 

Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2021:

- 11 januari (till LAG-mötet den 8 februari)
- 22 februari (till LAG-mötet den 22 mars) 
- 3 maj (till LAG-mötet den 31 maj)
- 23 augusti (till LAG-mötet den 20 september)
11 oktober (till LAG-mötet den 8 november)
15 november (till LAG-mötet den 13 december)

Det är högt söktryck just nu, vi hanterar fullständiga ansökaningr i den ordning som de inkommer till kansliet. Det innebär att din ansökan kan få invänta ett senatre beslutsmöte även om ansökan inkommer innan stoppdatum. 

Läs mer

Var med och påverka - svara på denna enkät

2021-06-18

Var med och påverka platsen där du bor tillsammans med Leader Södermanland.
Vi på Leader Södermanland arbetar med lokal utveckling tillsammans med dig som bor och verkar i Leader Södermanland. I den här enkäten har du möjlighet att påverka vilka satsningar som ska göras i området i framtiden. Vi är glada för alla förslag, stora som små.

Enkäten kommer att vara öppen till och med den 18 augusti. 

Svara på enkäten här

Läs mer

LAG BEVILJADE ETT NYTT PROJEKT DEN 31 MAJ

2021-06-10

Framtidens viltförvaltning - en behovsanalys och utvärdering av befintligt förvaltningssystem

l Södermanland är populationen av klövvilt stor och ökande. Skador som uppstår på skog, grödor, i trädgårdar och i trafiken är hämmande för landsbygdens utveckling. Viltet är även en resurs för friluftslivet och bidrar till den nödvändiga diversifieringen och kommersialiseringen av landsbygdens företag. Det pågår insatser för att balansera mängden foder med viltstammarnas storlek men ändå ökar skadorna och viltpopulationen. 

Syftet med leaderprojektet är att neutralt identifiera behov och förslag på aktiviteter som skapar förutsättningar till en långsiktig och hållbar förvaltningsmodell för frilevande klövvilt. 

Det övergripande målet med projektet är att i dialog ha identifierat minst fem åtgärder som kan utgöra underlag för en ny viltförvaltningsmodell. Åtgärderna ska vara konkreta, genomförbara, väl förankrade bland intressenter, vara tidsatta och någon organisation ska ha utsetts som ansvarig för att leda insatsen.

Målet är även att deltagarna, utifrån löpande utvärderingar, upplever en ökad kunskap om vilka incitament som styr klövviltsförvaltningen samt ökad kunskap om varandras syn på hur klövviltet påverkar landskapet och förutsättningarna till entreprenörskap.

Läs mer

Tack till alla som deltog på årsstämman 2021!

2021-04-30

Vi vill tacka avgående ledamöter: 

LAG;
- Lucie Bernhardsson, ideell sektor i Gnesta kommun
- Björn Granquist, ideell sektor i Flens kommun
- Karin Sjöstedt, privat sektor i Strängnäs kommun

Valberedning;
- Annemarie Andersson

Lekmannarevisor;
- Christer Lavesson.

Och välkomna nya ledamöter:

LAG;
- Monica Granström, offentlig sektor i vingåkers kommun
- Karolina Lindström, ideell sektor i Gnesta kommun
- Pernilla Ohlsson, ideell sektor i Flens kommun
- Tobias Forngren, privat sektor i Strängnäs kommun

Valberedning;
- Peter Ohlsson

Lekmannarevisor;
- Kjell Eriksson

Läs mer

LAG BEVILJADE ETT NYTT PROJEKT DEN 22 MARS

2021-03-25

Installation av stenkvarn på Ekenäs Kvarn för mjölproduktion
På Ekenäs Kvarn utanför Vadsbro i Flens kommun drivs sedan många år ett välbesökt sommarcafe. Den existerande valskvarnen (från 1938) är idag i begränsat bruk på sommarhalvåret, på "hobbynivå". Målet med projektet är att installera en ny stenkvarn och sikt vid Ekenäs Kvarn för att t kunna få igång en kontinuerlig mjölproduktion året runt. Projektet ska även etablera nätbutik för försäljning av det producerade mjölet. Utöver att etablera en kontinuerlig mjölproduktion är ett långsiktigt mål att bidra till ökad besöksnäring i området. Intresset för mjöl, malning, bakning och det gamla kvarnmaskineriet har ökat avsevärt under de år cafeverksamheten har funnits på platsen.

Projekttypen är projektstöd till företag, vilket innebär att projektägaren finansierar en del av projektet med egna medel.

Läs mer

Årsstämma 2021

2021-03-04

Välkommen på årsstämma för Leader Södermanland Ideell Förening!

När:Tisdagen den 20 april 2021, kl.18.00 

Var: Digitalt möte. Vi kommer att använda oss av det digitala verktyget Zoom. Vill du ha en genomgång om hur detta verktyg fungerar är du välkommen att kontakta verksamhetsledare Kristin Vettorato: info@leadersodermanland.se

Länk till den digitala stämman kommer att skickas ut den 6 april.

Information: Dagordning och handlingar går att hitta här på www.leadersodermanland.se fr.o.m. den 6 den april

Anmälan: 
marlene.lindstrom@leadersodermanland.se

Välkommen!

Läs mer

LAG beviljade ett nytt projekt den 8 februari

2021-02-11

Hållbar lokal varuhandel
Projektet ska skapa en e-handelsplattform speciellt anpassad för småskaliga matproducenter och hobbyhantverkare som underlättar deras administration och hantering av inkommande ordrar vid digital försäljning. Fokus är plattformen som verktyg och stöd för producenterna, inte i första hand en marknadsplats för konsumenterna. Målet med projektet är att ta fram en prototyp, eller MVP (Minimum Viable Product), för att kunna testa på marknaden. Plattformen ska stödja en redan befintlig och fungerande logistikkedja (reko-handeln) vilket gör plattformen skalbar utan att kräva enorma resurser. Projektet drivs det som ett projektstöd till företag. Projektägare är Digitalera AB. 

Läs mer

LAG beviljade två nya projekt den 14 december

2021-01-04

Idrotts- och samhällsprojekt - riktade insatser i lag Nykvarns SK
Syftet med projektet är att med fotbollen som ingång genomföra sociala åtgärder för delaktighet och inflytande, där målgruppen är ett mindre antal ungdomar som är i akut risk att hamna i kriminalitet. I projektet kommer projektägaren Nykvarns SK att tillföra en till två personer som ska bli extra vuxna resurser för dessa ungdomar, om möjligt personer med tidigare erfarenhet från spel i högre fotbollsdivisioner. Programmet innehåller även utbildningsinsatser och studiebesök. Projektet innehåller även samverkan med skolan och socialnämnden.

Förstudie utställning och upplevelseplats "Karl och Kristina", Sundbyholm
Förstudiens mål är att ta fram ett innehåll till en utställning och upplevelseplats för olika åldrar om paret Karl Karlsson Gyllenhielm (1574-1650) och Kristina Ribbing (1593-1656). Paret har haft stor betydelse för området kring Sundbyholm. De byggde upp slottet och skapade Gyllenhielmska skolan. Utställningen och upplevelseplatsen gör det också möjligt att berätta om livet på och kring Sundbyholm. Projektets syfte är att bidra till besöksnäringen i området samt att bidra till folkbildning och en stärkt identitet. 

Läs mer
<-- Äldre inlägg

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.