Stadgar

Stadgar för Leader Södermanland ideell förening

Antagna 2014-10-01
Reviderade 2015-09-14
Reviderade 2021-04-21

§ 1. Föreningens firma

Föreningens namn och firma är Leader Södermanland ideell förening, organisationsnummer 802491-7406.

§ 2. Ändamål

Föreningen är en allmännyttig, politiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningens ändamål är att främja, bedriva och samordna lokalt och regionalt utvecklingsarbete i enlighet med leadermetoden och den lokalt framtagna utvecklingsstrategin med visionen
”Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling.”

Föreningens verksamhetsområde omfattas geografiskt av Eskilstuna, Katrineholm, och Strängnäs kommuner utom stadskärnorna, samt kommunerna Flen, Gnesta, Kungsör, Nykvarn och Vingåker.

Föreningens verksamhet bygger på aktiv samverkan mellan lokala utvecklingsgrupper, och andra ideella föreningar, privata företag, kommunala, landstingskommunala, regionala och statliga organ. Föreningen skall verka för engagemang och deltagande inom hela det geografiska området.

§ 3. Säte

Föreningen har sitt säte i Katrineholms kommun, Södermanlands län, om inte annat beslutas av föreningsstämman.

§ 4. Medlemskap

Till medlem antas juridiska personer, registrerad enskild näringsverksamhet samt privatpersoner som är verksamma/boende i Leader Södermanlands geografiska område, och som vill bidra till förverkligande av föreningens ändamål.

Som medlem räknas även partners som kommun, länsmyndighet, regionmyndighet eller annan offentlig medfinansiär. Varje partner utser ett ombud att delta i föreningsstämman.

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till styrelsen.

Medlem förbinder sig att främja föreningens mål samt i övrigt följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut. Medlem har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på föreningsstämman. Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens verksamhet.

§ 5. Avgifter

Medlemsavgift fastställs av föreningsstämman efter förslag från styrelsen.

§ 6. Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta skriftligen till styrelsen och har därmed omedelbart lämnat föreningen. Medlemsavgift återbetalas ej. Medlem som utträder ur föreningen har inte rätt att återfå lämnade bidrag, inte heller rätt att få ta del av föreningens tillgångar.

§ 7. Uteslutning

Styrelsen kan föreslå uteslutning av medlem, som motarbetar eller skadar föreningen, till föreningsstämman eller extra föreningsstämma. Medlem kan uteslutas ur föreningen med ¾ majoritet av angivna röster.

Medlem som föreslås uteslutning skall ges tillfälle att yttra sig. Detta ska ske senast fjorton (14) dagar innan föreningsstämman. Beslut om uteslutning gäller med omedelbar verkan. Beslut om uteslutning kan ej överklagas.

§ 8. Föreningens organ

Föreningens organ är:
- Föreningsstämma
- Styrelse tillika LAG (Lokal Aktions Grupp)
- Presidium
- Verksamhetsledare
- Revisorer
- Valberedning

§ 9. Föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämman hålls senast den 30 april, året efter verksamhetsåret på tid och plats som styrelsen beslutar.

Kallelse till föreningsstämman skall ske skriftligen till samtliga medlemmar senast fyra (4) veckor före stämman. Annonsering skall ske på webbplatsen.

Förslag till dagordning och beslutsunderlag för ärenden på föreningsstämman skall senast två veckor innan stämman finnas tillgängliga på webbplatsen.

Övriga ärenden ska inkomma till föreningen senast två (2) veckor innan föreningsstämman.

Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal medlemmar som är närvarande på mötet. Följande ärenden skall behandlas på föreningsstämman:

1. Mötets öppnande och fråga om mötet har blivit behörigen utlyst
2. Fastställande av dagordning
3. Beslut om stämmans offentlighet
4. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd
5. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman
6. Styrelsens berättelse om det gångna räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat och balansräkning
9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om medlemsavgift
12. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och valberedning
13. Föredragning och behandling av inkomna motioner, samt av styrelsen väckta eller hänskjutna frågor
14. Val av ledamöter i styrelsen
15. Val av ordförande i styrelsen
16. Val av vice ordförande i styrelsen
17. Val av presidium (3 personer)
18. Val av revisorer (2 föreningsrevisorer)
19. Val av valberedning inklusive sammankallande (4 personer)
20. Informationspunkter
21. Övriga ärenden
22. Mötets avslutande

Alla enskilda och verksamma inom området som ej är medlemmar har enbart närvarorätt på föreningsstämman.

§ 10. Motioner

Medlem som vill ha motion behandlad på föreningsstämman skall lämna denna skriftligen till styrelsen senast tre (3) veckor före stämman. Styrelsen ska yttra sig skriftligen över motionen.

§ 11. Extra föreningsstämma

Styrelsen kan kalla till extra föreningsstämma.

Kallelse med förslag till dagordning för extra föreningsstämma skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före stämman.

Styrelsen kallar till extra föreningsstämma, när det begärs av revisorerna eller minst 30% av medlemmarna.

Sådan begäran skall ske skriftligen till styrelsen där anledning för att kalla till extra stämma skall framgå. När styrelsen mottagit en sådan begäran skall den inom fjorton (14) dagar kalla till extra föreningsstämma. Stämman får inte hållas tidigare än två veckor och inte senare än fyra veckor efter att medlemmarna fått kallelsen. I ärenden som skall behandlas vid sådan stämma ska styrelsen avge skriftligt utlåtande. Underlåter styrelsen att inom fjorton (14) dagar kalla till extra föreningsstämma får de som begärt mötet kalla till detta.

På extra föreningsstämma får endast beslut fattas om i kallelsen upptagna frågor.

Extra föreningsstämma är beslutsmässig med det antal medlemmar som är närvarande.

§ 12. Röstning

Varje medlem har en röst vid föreningsstämman. Fysisk person kan endast företräda ett medlemskap.

Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

Omröstning sker öppet. Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträdes av mötets ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs valet genom lottning. Val skall ske med slutna sedlar. Valärenden avgörs genom lottning vid lika röstetal.

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.