Stadgar

Stadgar för Leader Södermanland ideell förening

Antagna 2014-10-01
Reviderade 2015-09-14

§ 1. Föreningens firma

Föreningens namn och firma är Leader Södermanland ideell förening, organisationsnummer 802491-7406.

§ 2. Ändamål

Föreningen är en allmännyttig, politiskt och religiöst obunden ideell förening.
Föreningens ändamål är att främja, bedriva och samordna lokalt och regionalt utvecklingsarbete i enlighet med leadermetoden och den lokalt framtagna utvecklingsstrategin med visionen ”Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling”.

Föreningens verksamhetsområde omfattas geografiskt av Eskilstuna, Katrineholm och Strängnäs kommuner utom stadskärnorna, samt kommunerna Flen, Gnesta, Kungsör, Nykvarn och Vingåker.

Föreningen kan också samverka med andra utanför området som normalt arbetar med lokalt ledd utveckling.

Föreningen skall genom innovativa metoder och projekt främja landsbygdens förnyelse och ekonomiska utveckling.

Föreningens verksamhet bygger på aktiv samverkan mellan lokala utvecklingsgrupper och andra ideella föreningar, privata företag, kommunala, landstingskommunala, regionala och statliga organ. Föreningen skall verka för engagemang och deltagande inom hela det geografiska området.

§ 3. Säte

Föreningen har sitt säte i Katrineholms kommun, Södermanlands län, om inte annat beslutas av föreningsstämman.

§ 4. Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan erhållas av boende, projektägare eller verksam, företag samt varje demokratiskt uppbyggd organisation inom området som ansöker om medlemskap och som vill verka för föreningens mål och verksamhet.

Som medlem räknas även partners som kommun, länsmyndighet, regionmyndighet eller annan offentlig medfinansiär. Varje partner utser ett ombud att delta i föreningsstämman.

Medlem förbinder sig att främja föreningens mål samt i övrigt följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut. Medlem har närvarande-, yttrande-, förslags- och rösträtt på föreningsstämman. Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens verksamhet.

§ 5. Avgifter

Medlemsavgift fastställs av föreningsstämman/årsmötet, efter förslag från styrelsen.

§ 6. Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta skriftligen till styrelsen och har därmed omedelbart lämnat föreningen. Medlemsavgift återbetalas inte.
Medlem som utträder ur föreningen har inte rätt att återfå lämnade bidrag, inte heller rätt att få del av föreningens tillgångar.

§ 7. Uteslutning

Styrelsen kan föreslå uteslutning av medlem, som motarbetar eller skadar föreningen, till föreningsstämman eller extra föreningsstämma. Medlem kan uteslutas ur föreningen
med ¾ majoritet av avgivna röster.

Medlem som föreslås uteslutning skall ges tillfälle att yttra sig före beslut. Beslut om uteslutning gäller med omedelbar verkan.

§ 8. Föreningens organ

Föreningens organ är:
· Föreningsstämma
· Styrelse tillika LAG (Lokal Aktions Grupp)
. Presidium
. Verksamhetsledare
· Revisorer
· Valberedning

§ 9. Föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämma/årsmöte hålls senast den 30 april, året efter verksamhetsåret på tid och plats som LAG/styrelsen beslutar.

Kallelse till föreningsstämman skall ske till samtliga medlemmar senast sex (6) veckor före stämman. Annonsering skall ske på webbplatsen.

Förslag till dagordning och beslutsunderlag för ärenden på föreningsstämman skall
senast två veckor innan stämman finnas tillgängliga på webbplatsen.

Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal medlemmar som är närvarande på
mötet. Följande ärenden skall behandlas på Årsstämman:

1. Mötets öppnande och fråga om mötet har blivit behörigen utlyst
2. Fastställande av dagordning
3. Beslut om stämmans offentlighet
4. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd
5. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman
6. Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust
11. Beslut om medlemsavgift/årsavgift
12. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och valberedning
13. Föredragning och behandling av inkomna motioner, samt av styrelsen väckta eller hänskjutna frågor
14. Val av ordförande i styrelsen 
15. Val av vice ordförande i styrelsen 
16. Val av övriga ledamöter i LAG/styrelsen
17. Val av presidium
18. Val av revisorer
19. Val av 4 personer som skall utgöra valberedning för nästkommande år
20. Informationspunkter
21. Diskussionspunkter
22. Övriga ärenden
23. Mötets avslutande

Alla boende och verksamma inom området har närvaro- och yttranderätt på
föreningsstämman, dock ej rösträtt.

§ 10. Motioner

Medlem som vill ha motion behandlad på föreningsstämman skall lämna denna skriftligen till styrelsen senast sex veckor före stämman. Styrelsen skall yttra sig skriftligen över motionen.

§ 11. Extra föreningsstämma

Styrelsen kan kalla till extra föreningsstämma.

Kallelse med förslag till dagordning för extra föreningsstämma skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före stämman.

Styrelsen kallar till extra föreningsstämma, när det begärs av revisorerna eller minst 30 % av medlemmarna. Sådan begäran skall inges skriftligen till styrelsen där anledningen för att kalla till extra stämma skall framgå. När styrelsen mottagit en sådan begäran skall den inom 14 dagar kalla till extra föreningsstämma att hållas inte tidigare än två veckor och inte senare än fyra veckor efter att medlemmarna har fått kallelsen. I ärenden som skall behandlas vid sådan stämma skall styrelsen avge skriftligt utlåtande. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till extra föreningsstämma får de som begärt mötet kalla till detta.

På extra föreningsstämma får endast beslut fattas om i kallelsen upptagna frågor.

Extra föreningsstämma är beslutsmässig med det antal medlemmar som är närvarande.

§ 12. Röstning

Varje medlem har en röst vid föreningsstämman. Fysisk person kan endast företräda ett
medlemskap.

Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

Omröstning sker öppet. Val skall ske med slutna sedlar om så begärs. Vid omröstning
som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträdes av mötets ordförande.
Valärenden avgörs genom lottning vid lika röstetal.

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.