Urvalskriterier

När en ansökan kommer in till Jordbruksverkets E-tjänst börjar leaderkontoret behandla ansökan. Först kontrolleras att grundläggande villkor är uppfyllda.

  • Ert projekt ska avse något av de insatsområden som Leader Södermanlands strategi omfattar. Ert projekt ska bidra till att uppnå resultaten och de specifika målen för något av de fyra insatsområdena.
  • Projektansökan ska uppfylla de lagliga villkoren för att man ska kunna få stöd.
  • En projektplan och en budget ska vara bifogad ansökan.
  • Projektet ska rimlighetsbedömas i förhållande till kostnader och förväntade resultat.

När LAG ska besluta om projektet ska prioriteras för stöd utgår man från de urvalskriterier som fastställts för Leader Södermanland. Urvalskriterierna är unika för varje leaderområde och har fastställts av Jordbruksverket. Projektet får poäng som är beroende av hur väl ansökan uppfyller de fastställda kriterierna. Olika kriterier väger olika tungt i beräkningarna. Det är t ex mer värt att få höga poäng på ett urvalskriterium som syftar till att skapa arbetstillfällen än ett som syftar till en förstudie. Projektet kan få poäng i flera av de beskrivna kriterierna. 

Urvalskriterier och poängsättning för Leader Södermanland

I alla insatsområden har vi fyra gemensamma urvalskriterier. 

1. Projektet är lokalt förankrat
Projektet ska ha ett tydligt underifrånperspektiv, dvs det ska finnas lokala behov och en bred förankring där projektet avser att verka.

2. Projektet har tillräcklig genomförandeförmåga
Projektgruppen bör bestå av personer med olika kompetenser som är relevanta för projektet.  I budgeten ska det finnas resurser avsatta för och kunskaper om administration och ekonomiredovisning. Projektgruppen ska kunna visa hur de säkerställt en god likviditet, kapital/lån eller motsvarande under projektets genomförande.

3. Projektet uppfyller trepartnerskap
Det ska finnas ett samarbete eller samverkan i trepartnerskap, dvs ideell, privat och offentlig sektor samarbetar i projektets genomförande. Gruppen ska ha god förankring i området och ha medlemmar som har koppling till berört område, gärna också representerar alla tre sektorerna.

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.