Mål / Indikatorer

Vi har valt de övergripande målen med utgångspunkt i de behov vi kunnat utläsa ur vår SWOT-analys, de regionala översiktsplanerna, handlingsplanerna m.fl. (beskrivs i vår strategi).

Våra tre övergripande mål är:

Mål 1: Hållbar tillväxt

Hållbar tillväxt innefattar bibehållande och utveckling av befintliga företag, ökad attraktionskraft för nyetableringar samt nyföretagande.

  • Omvärldsbevakning
  • Hållbara logistiklösningar
  • Idéutveckling
  • Satsning på utbildning och kompetensutveckling
  • Satsningar på entreprenörskap, ökad delaktighet och påverkansmöjligheter, förbättrad service, arbetstillfällen och möjlighet till nytänkande och innovation för ungdomar

Mål 2: Hållbar livskvalitet

Ökad livskvalitet är ett starkt incitament för att välja landsbygden i stället för stad/tätort. Viktiga inslag för att välja landsbygden kan vara:

  • Tillgänglighet
  • Rörlighet
  • Tillgång till kultur och social samvaro
  • Landsbygden kan på flera sätt främja ekologisk hållbarhet

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.