Livskvalitet och livsstil

Det finns ett starkt behov av innovativa lösningar gällande service på landsbygden. Projekt och åtgärder som gynnar miljö och klimat ska främjas. Exempel är smarta logistiklösningar och smarta energilösningar. Det finns gott om skog inom Leader Södermanland och det finns både avsättning och utvecklingspotential för förnyelsebar energiråvara. Närheten till universitet och högskolor ger förutsättningar för en starkare koppling till forskning och utveckling (FoU) inom miljö- och energiområdet. Forsknings- och utvecklingsprojekt inom strategiområdet ska uppmuntras och främjas.

Leader Södermanland uppvisar ett rikt och aktivt föreningsliv, kulturhistoriska miljöer så som brukssamhällen och ett stort antal slott och herresäten. Gemensamma insatser i syfte att bevara och lyfta fram kulturmiljöer och andra unika miljöer ses som en möjlighet för ökad attraktionskraft och stärkt affärsverksamhet.
Ett rikt föreningsliv främjar hälsa och livskvalitet på många olika sätt. Inom föreningslivet
finns behov och möjligheter till nytänkande, ökat samarbete, samgående samt nya energismarta lösningar och kompletterande användningsområden gällande anläggningarna.
Inom idrottsrörelsen välkomnas insatser och projekt som främjar social inkludering.

Insatser som prioriteras:

  • Innovativa servicelösningar på landsbygden
  • Åtgärder för miljö och klimat
  • Logistik- och energilösningar
  • Forskning och utveckling
  • Bevara och lyfta fram kulturmiljöer och andra unika miljöer
  • Ökad attraktionskraft
  • Stärkt affärsverksamhet
  • Öka samarbetet inom föreningslivet
  • Komplettera användningsområden vid anläggningar
  • Främja social inkludering inom idrottsrörelsen

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.