Kan er idé bli ett leaderprojekt? 

Är projektet är lokalt förankrat?
Projektet ska ha ett tydligt underifrånperspektiv, dvs det ska finnas lokala behov och en bred förankring där projektet avser att verka.

Bidrar projektet till lokal utveckling?
Projektet ska skapa möjligheter till hållbar, livskraftig utveckling av det geografiska område det avser att verka inom eller utveckling av den egna organisationen.

Uppfyller projektet trepartnerskap?
Det ska finnas ett samarbete eller samverkan i trepartnerskap, dvs ideell, privat och offentlig sektor samarbetar i projektets genomförande. Gruppen ska ha god förankring i området och ha medlemmar som har koppling till berört område, gärna också representerar alla tre sektorerna. 

Har projektet tillräcklig genomförandeförmåga
Projektgruppen bör bestå av personer med olika kompetenser som är relevanta för projektet. Projektgruppen ska kunna visa hur de säkerställt en god likviditet, kapital/lån eller motsvarande under projektets genomförande.

Passar projektet in på något av våra insatsområden?
Varje insatsområde har dessutom ett antal unika kriterier, som är beroende av vilken fond medel söks ur. Läs samtliga urvalskriterier för respektive insatsområde genom att klicka på länkarna nedan.

Är projektet avgränsat från ordinarie verksamhet?
Projekt ska bedrivas utanför den ordinarie verksamheten. 

Är projektet hållbart över tid?
Kan ni ta tillvara resultaten av projektet efter projekttidens slut. 

Kan projektet bidra till att uppfylla två av våra tre horisontella prioriteringar? 

  • Projektet ger samma möjligheter för kvinnor som män att delta i insatser som projektet bedriver. 
  • Projektet bidrar till ökad social inkludering och icke-diskriminering. 
  • Projektets insatser är innovativa och främjar nytänkande.

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.