Godkända projekt

  Service & liv på landet, 2016-4025 

Projektets övergripande syfte är att stärka utvecklingskraften på landsbygden. För att jobb och tillväxt ska ske i områdets alla delar krävs tillgång till en grundläggande service där människor verkar och bor. Erfarenheten visar att utveckling av behovsanpassade servicelösningar förutsätter en långtgående samverkan mellan det offentliga, privata och ideella på den lokala nivån. Genom att ta del av den stora lokala kompetens som finns på varje ort om just deras behov och brister, förslag till lösningar och vilken typ av insatser som behövs för att skapa möjligheter, kan projektet få unika, innovativa lösningar för varje enskild ort i området.

Arbetsmetoden skall utgå från ett brett lokalt engagemang där många kommuninvånare engageras och bidrar med sin kreativitet och med ideella arbetsinsatser för att utveckla livskvalitet och innovativa servicelösningar. Det handlar också om att ta vara på redan befintliga verksamheter och ge dem möjlighet att utvecklas, exempelvis mot att bli servicepunkter.

Projektets mål
- Att varje ort som ingått i projektet ska ha utvecklat en vision och handlingsplan.
- Att tjugo lokala insatser som ökar servicegraden har genomförts.

Projektets långsiktiga mål
- Att servicegraden ska ha ökat på samtliga orter som ingår i projektet . Det kan ske genom exempelvis tillgång till digital lanthandel, post-/paketutlämningsservice, mötesplatser för erfarenhetsutbyte och samling mm.

 

 


Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.