Nyheter

Nyare inlägg -->

Deadlines för ansökningar 2018

2018-01-11

LAG/styrelsen har sex beslutstillfällen under 2018 när LAG-beslut för projekt kan fattas. För att kunna behandla ansökan behöver den vara inne i färdigt skick på e-tjänsten i god tid före LAG:s möte. Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar: 31 Januari, 7 mars, 2 maj, 8 augusti och 10 oktober.

Läs mer

Statsministern på besök

2017-09-11

Den 30 augusti var statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shekabarabi på besök i Katrineholm. Emma Dahlin på kansliet och ordförande Tommy Björkdal fick tillfälle att berätta om verksamheten och pågående projekt. 

Läs mer

Deadlines för ansökningar 2017

2017-01-30

LAG/styrelsen har sex beslutstillfällen under 2017 när LAG-beslut för projekt kan fattas. För att kunna behandla ansökan behöver den vara inne i färdigt skick på e-tjänsten i god tid före LAG:s möte. Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar: 24 januari, 16 mars, 27 april, 3 augusti, 27 september och 2 november.

Läs mer

Första projektbeslutet från Jordbruksverket

2016-06-16

Som ett bland de allra första LLU-besluten i landet fattades den 16 juni 2016 beslut om projektet Skebo i hjärtat av Sörmland. Nu kan Skebokvarns Bygderåd komma igång med sitt projekt. Ett verkligt glädjande besked, som av Monica Andersson, ordförande för Bygderådet, kommenteras med orden "HÄRLIGT - NU KÖR VI".

Läs mer

Rapport från Årsmötet

2016-04-11

Årsmötet, som besöktes av ett 30-tal medlemmar, hölls i Åsa Folkhögskola i Sköldinge. Till stämmans ordförande valdes Lars Hågbrandt och till mötets sekreterare utsågs Emma Dahlin. Sedvanliga stämmoförhandlingar fanns på dagordningen, såsom bland annat styrelsens årsberättelse för det gångna verksamhetsåret, revisorernas berättelse samt val av ledamöter till styrelsen. Styrelsens förslag till årsrapport godkändes av stämman, som i enlighet med revisorernas förslag beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift, dvs 200 kr/år.

Tre nya ledamöter valdes in i styrelsen: Annelie Allard, Björn Ekengren samt Tomas Olsson. Styrelsens sammansättning hittar du på annan plats på hemsidan, liksom valberedning och revisorer. Ingen av de ledamöter som avgick i samband med stämman - Lars-Erik Sandhgren och Noel Oraha - fanns på plats, men de tackas för sitt engagemang under den tid de varit ledamöter.

Läs mer

Skebo i hjärtat av Sörmland

2016-04-11

LAG/styrelsen beslutade vid mötet den 7 april att tillstyrka ansökan från Skebokvarns Bygderåd. Projektet syftar till utveckling av Skebokvarns enda mötesplats - ombyggnad sker så att ett mer funktionellt kök finns för verksamheten. Nya aktiviteter och arbetsmetoder provas ut under projekttiden, för att sedan bli en del av Bygderådets och dess samverkansparters ordinarie verksamheter i Skebokvarnsgården.

Ansökan ska, så snart protokoll är justerat och handläggningen är klar, skickas till Jordbruksverket för beslut.

Läs mer

Det första LAG-beslutet för projekt fattat

2016-03-21

Vid LAGs möte den 8 mars fattades LAG-beslut om två inkomna ansökningar. Ett projekt tillstyrktes och ett avslogs.

Projektet Idécentrum Kafjärden tillstyrktes och ska därmed vidare till Jordbruksverket för beslut.

Läs mer
Nyare inlägg -->

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.