Nyheter

<-- Äldre inlägg

Deadlines för ansökningar 2019

2019-11-14

 

LAG/styrelsen har sju beslutstillfällen 2019 när LAG-beslut för projekt kan fattas. För att hinna behandla ansökan behöver den vara inne i färdigt skick på e-tjänsten i god tid före LAG:s möte. Stoppdatum är därför satt fyra veckor innan beslutsmöte (LAG-möte). Mer inforamtio om ansökan hittar ni här. 


Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2019:

16 januari (till LAG-mötet den 13 februari)
- 13 mars (till LAG-mötet den 10 april)
- 10 april (till LAG-mötet den 7 maj)
- 22 maj (till LAG-mötet den 19 juni)
- 21 augusti (till LAG-mötet den 18 septemer)
- 20 november (till LAG-mötet den 18 december)

Läs mer

Projektbeslut - Planetskötare i praktiken

2019-11-14

Projektet Planetskötare i praktiken, barn planterar och skyddar träd, för klimatet och för mångfalden (förstudieprojekt), har fått startbesked från Jordbruskverket. Projektägare Änggärdet Ekonomisk förening.

Många människor känner idag oro för vad klimatförändringarna ska innebära, framförallt för deras barns framtid. Denna oro kan bli passiviserande om man inte kan göra något konstruktivt för att bromsa denna förändring. Det finns ett dokumenterat behov av trädplantering globalt och lokalt för att skapa koldioxidsänkor. Det här projektet kommer att undersöka förutsättningarna för, och i liten skala pröva möjligheten för, att barn som en del i undervisningen kan plantera och skydda träd. Syftet är att bidra till åtgärder för klimat och miljö genom att markägare, kommun, skolor, föräldrar och barn samverkar kring trädplantering och även lär sig mer om trädens roll i ekosystemet. 

Läs mer på vår hemsida

Läs mer

Projektbeslut - 64 fröer och film(er) för en smart landsbygdsutveckling i Sörmland

2019-11-14

Projektet 64 fröer och film(er) för en smart landsbygdsutveckling i Sörmland har fått startbesked från Jordbruksverket. Projektägare Länsbygderåd Södermanland.

Erfarenheter visar på att den Sörmländska landsbygden är full av utvecklingskraft, men kraften stannar oftast i den enskilda bygden. Länsbygderåd Södermanland har samlat utvecklingsgrupper från hela länet för samtal om hur man gemensamt skall utveckla landsbygden. De viktigaste punkterna var ett ökat behov av erfarenhetsutbyte. Syftet med det här projektet är att bidra till erfarenhetsutbyte genom att visa på goda exempel på vad som görs och kan göras för ett klimatsmart samhälle och en dynamisk smart byautveckling. Målet med projektet är att ta fram film- och textmaterial som visar på goda exempel samt att genomföra workshops där det framtagna materialet används som verktyg.

Läs mer på vår hemsida

Läs mer

Projektbeslut - Good Enough

2019-11-05

Projektet Good Enough har fått startbesked från Jordbruksverket.

I Sverige idag ökar den Psykiska ohälsan hos unga lavinartat. Kungsörs ridklubb märker detta dagligen hos ungdomarna, framför allt tjejer, som besöker ridverksamheten. Ångest, depression, självskadebeteenden och dåligt självförtroende, men framför allt en otrolig prestationsångest, många upplever att de hela tiden måste vara perfekta och fullkomligt felfria. Ledarna på ridklubben gör så gott de kan för att hjälpa ungdomarna men resurserna räcker inte till och verktygen saknas. 

Syftet med leaderprojektet är att minska den psykiska ohälsan som växer bland unga, genom att stärka självkänsla och självförtroende. Målet är att genomföra en serie träffar där deltagarna, ungdomar och ledare, får konkreta verktyg och exempel som de kan använda för personlig utveckling och i utvecklingen av verksamheten.

Läs mer om projektet på
- Kungsörs ridklubbs hemsida
- Leader Södermanlands hemsida

Läs mer

LAG-möte 6 November INSTÄLLT!

2019-10-24LAG-mötet den 6 November är inställt. Nästkommande LAG-möte hålls den 18 december. 

Läs mer

Projektbeslut - Attefall

2019-10-17


Projektet Attefall har fått startbesked från Jordbruksverket.

SkapaBalans jobbar med hälsa, fokus ligger på den personliga utvecklingen för att minska stress, psykisk ohälsa och hitta sätt att leva hälsosamt. Det primära syftet med leaderprojektet, som är ett företagsstöd, är att diversifiera företagets verksamhet samt att göra det möjligt att flytta ut delar av existerande verksamhet till landsbygden. Detta genom att färdigställa en ny lokal, ett attefallshus, för att rymma denna verksamhet.

Läs mer om projeketet på leader Södermanlands hemsida

Läs mer

Projektbeslut - Länna sår och skördar

2019-10-17

Bild: från projektets facebooksida

Projektet Länna sår och skördar har fått startbesked från Jordbruksverket.

Projektägarna vill undersöka hur de kan skapa en mer hållbar och lokal matförsörjning i bygden. Projektet har två mål. Dels att sammanställa en inventering av resurser och förutsättningar för en mer resilient matförsörjning i bygden. Dels att skapa en pilotodling tillsammans med Länna förskola och en gemensam skördemarknad med Länna Hembygdsförening. Det primära syftet med projektet är att bidra till en hållbar lokal matförsörjning i Länna, men projektet förväntas även stärka gemenskapen i bygden, bidra till kunskapsöverföring och väcka barns intresse för matens ursprung.  

Mer information

- på Leader Södermanlands hemsida

- på facebooksidan Länna sår och skördar

Läs mer

Projektbeslut - Matmarknad i Vingåker

2019-10-17


Projektet Matmarknad i Vingåker med projäktägare Samverkarna Vingåker har fått startbesked från Jordbruksverket.

I en tid där klimatet påverkar oss alla så är närproducerad och ekologisk mat högt prioriterad fråga hos invånare, företagare och politiker. Vingåkersbygden har flera aktörer inom området, men det finns en avsaknad av en gemensam plattform för att kunna marknadsföra varor och produkter till konsumenterna. Det har framkommit ett behov att förenas under gemensamma evenemang och marknadsföringskanaler för att lyfta våra lokala producenter och aktörer. Syftet med leaderprojektet är att undersöka möjligheterna att skapa en Matmarknad i Vingåker. Projektet ska ge svar på frågorna var, när och hur marknaden ska genomföras.

 

Läs mer om projektet på Leader Södermanlands hemsida

Läs mer

Projektbeslut - Växthus Bommersvik Aktiebolag

2019-10-14

 

Projektet Växthus Bommersvik Aktiebolag fått startbesked från Jordbruksverket.

Bommersvik Aktiebolag är en mötes- och konferensanläggning som har inriktat sig på närodlat och ekologiskt. Leaderprojektet är ett företagsstöd, som går ut på att färdigställa ett växthus för egenodlade ekologiska råvaror som sedan kan användas vid matlagning i den egna restaurangen. Syftet med projektet är att stärka företagets varumärke.

Läs mer

Projektbeslut - Klara färdiga gå!

2019-10-14

Foto: Erik Borälv

Hornudden trädgårds projekt "Klara färdiga gå!" har fått klartecken från Jordbruksverket.

Syftet med projektet är att skapa ett praktik- och vägledningsprogram för ungdomar som inte går i skolan eller arbetar, där målet är att öka deras möjligheter till anställning och att skapa framtidstro. Hornudden har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar. De ser att de kan fylla ett behov för dessa ungdomar, som benämns ”hemmasittare”. Ungdomarna finns nu inom kommunens aktivitetsansvar men det erbjuder endast aktiviteter vid ett par tillfällen i veckan och många gånger saknas praktikplatser som passar de mest utsatta. Tanken är att praktiken på Hornudden ska ske i Hornuddens ordinarie arbete men med avstamp i varje ungdoms individuella handlingsplan. Det kan t.ex. handla om att öva på tidspassning, öva på sociala kontakter, bryta isolering men också som en första introduktion i arbetslivet och vilka förväntningar en arbetsgivare har på en anställd.

Läs mer om projektet

- I nyhetsartikel 

- På Leader Södermanlands hemsida 

Läs mer
<-- Äldre inlägg

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.