Nyheter

<-- Äldre inlägg

Årsstämma 2020 info och handlingar

2020-04-06

När: 20 april 2020

Var: Det finns två sätt att delta på åsstämman 2020 
- Digitalt, länk kommer att skickas ut till anmälda
- På plats vid Munktell Science Park i Eskilstuna, Portgatan 3, rum: Hyresvärden
(om ni vill närvara på plats i Eskilstuna meddelar ni det vid anmälan)

Detta kan försändras beroende på direktiven gällande Covid-19.

Anmälan: senast den 10 april till marlene.lindstrom@leadersodermanland.se

Handlingar:
Dagordning
Årsredovisning
Valberedningens förslag
Revisionsberättelse

Läs mer

Deadlines för ansökningar 2020

2020-04-02

 

LAG/styrelsen har 3 beslutstillfällen under våren 2020 när LAG-beslut för projekt kan fattas. För att hinna behandla ansökan till mötet behöver den vara inne på Jordbruksverkets e-tjänst i god tid före LAG:s möte. Stoppdatum är därför satt minst fyra veckor innan beslutsmöte (LAG-möte). Mer inforamtio om ansökan hittar ni här.

Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2020:

16 januari (till LAG-mötet den 19 februari)
- 30 mars (till LAG-mötet den 11 maj) 
- 18 maj (till LAG-mötet den 15 juni)

Läs mer

Projektbeslut Jordbruksverket - Utveckling av besöksmålet Julita gård

2020-04-02

Den 1 april fick projektet "Utveckling av besöksmålet Julita gård - kulturmiljöer i världsarvsklass. Delprojekt landskapsanalys" startbesked från Jordbruksverket. Projektägare är Stiftelsen Nordiska museet.

Projektet är en del i ett större arbete med att utveckla Julita gård som besöksmål och destination, där Stiftelsen Nordiska museet kommer undersöka förutsättningarna för om Julita gård kan bli ett världsarv. Syftet med leaderprojektet är att med hjälp av en landskapsanalys se vilka spår som finns bevarade i dagens landskap och att peka ut landskapets kulturhistoriska värden. Målet med projektet är genomföra en landskapsanalys av den historiska odlingsmarken. Projektet är ett företagsstöd.

Läs mer om projektet här

Läs mer

Projektbeslut Jordbruksverket - Förstudie: Byahus och tillhörande bostäder i Läppe

2020-03-31

Den 31 mars fick projektet Förstudie: Byahus och tillhörande bostäder i Läppe startbesked från Jordbruksverket. Projektägare är Vingåkers kommun

Vid flera undersökningar har det visat sig finnas ett starkt behov av en samlingspunkt, och nya bostäder, för Läppes fortsatta utveckling. I dag saknar Läppe en gemensamhetslokal och en mångfald av bostäder för både yngre och äldre. Det finns dock ett stort lokalt engagemang för bygden, och byalaget har under flera år arbetat för denna idé. Detta leaderprojekt innefattar att byalaget Kreativa Läppe i samverkan med Vingåkers kommun ska genomföra en förstudie, där målet är att ta fram ett adekvat underlag för att förverkliga byalagets slutmål: att få ett byahus med olika former av bostäder i anslutning. 

Läs mer om projektet

- på Leader Södermanlands hemsida
- på Vingåkers kommuns hemsida

Läs mer

Projektbeslut - Hundträningsgård

2020-03-24

Den 23 mars fick projektet Hundträningsgård startbesked från Jordbruksverket. Projektägare är Herrfallet Aktiebolag.

Från besökarna vid Herrfallet har det under en längre tid funnits en efterfrågan på en inhägnad yta för hundar, där de kan träna lös hund under ordnade former. Det finns idag många grupper som vill hålla på med exempelvis rallylydnad, agility, lydnadsträning och valpkurser. Herrfallet är ett naturreservat med gällande koppeltvång vilket begränsar möjligheterna att genomgöra denna typ av aktiviteter. Syftet med leaderprojektet är att skapa en hundträningsgård i anslutning till naturreservatet. Det kommer inte kosta något att använda gården, den ska vara tillgänglig för alla som besöker området, men projektet skapar förutsättningar för Herrfallet att ta emot grupper som behöver an plats för att träna lös hund. Projektet är ett företagsstöd.

Läs mer om projektet här

Läs mer

Årsstämma 2020

2020-03-09

 

Med anledning av Covid-19 så kollar vi på alternativ för att genomföra Leader Södermanlands årsstämma, att hålla den på distans eller skjuta upp mötet. Vi återkommer med mer information framöver.

Tid: Måndagen den 20 april 2020, kl.18.00 

Plats: Munktell Science Park, Portgatan 3, Eskilstuna 

Anmälan: senast 6 April till marlene.lindstrom@leadersodermanland.se

Information: Dagordning och handlingar går att hitta på hemsidan f.o.m. den 6 den april


Läs mer

LAG BEVILJADE TRE NYA PROJEKT DEN 19 Februari

2020-02-28

Valla IP Aktivitetspark
Projektägare - Valla Idrottsförening

Syftet med projektet är att bidra till förbättrad hälsa i Valla med omnejd genom att skapa ytor för spontanidrottande samt rörelse för alla. Målet med projektet är att anlägga en aktivitetspark som innehåller: motorikbana, gräsytor, näridrottsplats med konstgräs och sarg, konstgräsfotbollsplan, lekytor i form av konstgräsbeklädda kullar samt löparbanor.

Obemannad butik i Valskog
Projektägare - Valskogbygden i utveckling ekonomisk förening

Syftet med projektet är att bidra till ökad service av dagligvaror i Valskog med omnejd. Målet med projektet är att starta en obemannad matbutik i Valskog.

Förstudie: Byahus och tillhörande bostäder i Läppe
Projektägare - Vingåkers kommun

Syftet med projektet är att bidra till bygden Läppes utveckling genom att skapa en mötesplats och servicepunkt. Målet med projektet är att ta fram ett underlag som klargör vad som behöver göras (när, av vem, och hur) för att i nästa steg kunna förverkliga slutmålet: att skapa ett byahus i Läppe med service och med olika former av bostäder i anslutning till detta. 

Läs mer

Projektbeslut - Motorer och käk

2020-02-28

Den 26 februari fick projektet Motorer och käk startbesked från Jordbruksverket. Projektägare är Turinge-Taxinge församling.

Idén bakom Motorer och käk är ungdomarnas efterfrågan och vilja. Genom samtal med ungdomar om vad som saknas och vad som kan gynna samhället, växte tanken fram. Genom att mötas och samtal över vad som var skulle kunna vara möjligt att ordna men också vilka storslagna drömmar som fanns bland ungdomarna. En plats att vara, att kunna byta idéer, att få hjälp med lättare och svårare projekt inom motorvärlden.

Syftet med projektet är att inkludera ungdomar i samhällsstrukturen, öka tryggheten i samhället och öka gemenskapsbildningen, genom att främja och ta tillvara på ungdomars motorintresse. Målet med projektet är att skapa en mötesplats för ungdomar med motorintresse i Nykvarn, där de kan träffas, mecka, få hjälp. Målet är även att genomföra aktiviteter och utbildningar samt att starta nätverk och samverkan mellan olika aktörer och ungdomar i Nykvarn.

Läs mer

Projektbeslut- Sörmland - ett äppellandskap

2020-02-28

 

Den 13 februari fick projektet Sörmland - ett äppellandskap startbesked från Jordbruksverket. Projektägaren är Föreningen Sörmlandsäpplen. 

Sörmland och landskapen runt Mälaren har en lång tradition av fruktodling. Redan under 1600-talet fanns här stora fruktträdgårdar på adelns gods och gårdar. Det mesta av den odling av äpplen som funnits vid slott och gårdar har dock förlorats i jordbrukets strukturomvandling under senare delen av 1900-talet. Föreningen Sörmlandsäpplen är en ideell förening som bildades 2014 med syfte och ändamål “att främja intresset för frukt, fruktodling och förädling av frukt i Östra Mellansverige, med fokus på äpple och Södermanland.

Leaderprojektets huvudsakliga syfte är att bidra till hållbar livesmedelsproduktion genom att utveckla odling och förädling av frukt till en lönsam gren inom de gröna näringarna i Sörmland. Målet med projektet är att öka antalet odlare och förädlare av frukt samt att öka antalet fruktträd som planteras i Sörmland genom att skapa förutsättningar för en lyckad satsning på odling och förädling av frukt i området.

Läs mer

Projektbeslut - Åker skapa

2020-02-28

Projektet Åker skapa har fått startbesked från Jordbruksverket. Projektägaren är Porten Ideell förening. 

Syftet med leaderprojektet är att skapa förutsättning för utveckling av bygden Åker genom ett organiserat, strategiskt arbete för utveckling av service och infrastruktur. Målet med projektet är att sammanställa näringslivets och befolkningens behov av service och infrastruktur samt att ta fram en handlingsplan för genomförande i samarbete med berörda aktörer i bygden och kommunen. Målsättningen är även att starta igång arbete utifrån den handlingsplan som tas fram.

Läs mer
<-- Äldre inlägg

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.