Nyheter

<-- Äldre inlägg

LAG BEVILJADE SEX NYA PROJEKT DEN 15 JUNI

2020-06-25

Framtidens Teknikrum
Projektet är ett stöd til företag.  Projektägaren har sett att det finns en stor efterfrågan och behov efter ett teknikrum i Strängnäs kommun. Att ha enkel tillgång till digital teknik såväl för företag, offentlig sektor och på individnivå, istället för att behöva köpa in all dyr teknik själv. Målet med projektet är att färdigställa ett digitalt teknikrum för uthyrning  i Åkers Styckebruk. En plattform och en mötesplats som möjliggör och som öppnar upp nya vägar. 

Maskinsamverkan i äppellandskapet Sörmland
Projektet är ett stöd til företag. Projektägaren kan konstatera att det finns ett stort sug efter Sörmländska ekologiska äpplen både från konsumenter och förädlare i Stockholm och Mälardalsregionen. Men det finns idag inga entreprenörer som kan erbjuda tjänster för drift av fruktodlingar i Södermanland. Detta på grund av att det regionalt saknas såväl maskiner och kunskap inom denna gren av de gröna näringarna. Projektet avser därför  skapa en modell för maskinsamverkan vid skötsel av fruktodlingar, vilket sedan kommer sedan erbjudas som en tjänst i företaget.

Discgolfbanan i Vingåker
Projektet började med att Robin Stensson, 15 år hittade sporten under våren 2019. Han fastnade direkt och spenderade nästan varje dag hela sommaren med att åka buss från Vingåker till Högsjö för att sedan cykla från Högsjö till Brevens bruk för att spela på deras fina discgolfbana. Han ville självklart ha en discgolfbana i sin stad och letade efter möjligheter om att göra sin dröm till en verklighet. Målet med leaderprojektet är att anlägga en discgolfbana i Vingåker som finns tillgänglig för invånare och besökare. Discgolfen är en sport som verkligen går att utöva för alla, sporten är billig den är inte fysiskt krävande och individuell så ung eller gammal, motionär eller erfaren spelare det spelar verkligen ingen roll.

CIP Civila insatspersoner i Södermanland
Syftet med projektet är att bidra till ett likvärdigt skydd i Sverige genom att stärka förmågan hos den lokala räddningstjänsten på landsbygden med hjälp av Civila insatspersoner (CIP). Civila insatspersoner är frivilliga personer som bor, eller ofta finns i ett område, vilka utbildas med inriktning på första åtgärder vid brand och första hjälpen. En tidig insats kan vara skillnaden mellan liv och död då tidsfaktorn ofta har mycket stor betydelse vid räddningsinsatser. Målet med leaderprojektet är att samordna, bilda, utbilda och utrusta två nya CIP-områden samt att utrusta etablerade områden med hjärtstartare

Aktivitetspark och mötesplats i Stallarholmen, Strängnäs kommun
Syftet med projektet är att bidra till att ge barn och unga i Stallarholmen en meningsfull, aktiverande och social fritid genom att skapa en aktivitetspark. Projektets innehåll har tagits fram i ett samarbete mellan invånare, föreningar och företag i Stallarholmen samt kommunen och fritidsgårdarna. Delar av projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden det består av: parkour, utegym, pumptrack, klättring samt lekutrustning. Det som ingår i den Leader finansierade delen av projektet är: framtagande av skisser med landskapsarkitekt och lokalsamhället, genomföra geoteknisk undersökning samt att skapa kreativa hängytor och kreativ belysning. Förhoppningen är att projektet även kan väcka ungdomars intresse och engagemang i samhällsfrågor genom att  ungdomar får vara med och påverka besöksmål i sin närmiljö.

Kälbro Trädgård ekologisk äppelodling
Syftet med projektet är diversifiera den egna verksamheten och samtidigt bidra till utvecklingen av antalet ekologiska äppelodlingar i Sörmland. Projektet kommer att öka odlad areal av ekologiska äpplen i Sörmland som sedan kan säljas som lokalt odlad frukt i butiker och i egen gårdsbutik. Frukt som inte säljs kommer att användas till must i det egna musteriet. Målet för projektet är att etablera en ekologisk äppelodling med ca 1300 st träd, som inom ytterligare några år ska producera frukt som kan säljas i butiker i Sörmland men också i projektägarens planerade gårdsbutik.

Läs mer

Deadlines för ansökningar 2020

2020-05-15

 

LAG/styrelsen har 3 beslutstillfällen under våren 2020 när LAG-beslut för projekt kan fattas. För att hinna behandla ansökan till mötet behöver den vara inne på Jordbruksverkets e-tjänst i god tid före LAG:s möte. Stoppdatum är därför satt minst fyra veckor innan beslutsmöte (LAG-möte). Mer inforamtio om ansökan hittar ni här.

Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2020:

16 januari (till LAG-mötet den 19 februari)
- 30 mars (till LAG-mötet den 11 maj) 
- 18 maj (till LAG-mötet den 15 juni)

Läs mer

Projektbeslut - Höghöjdsbanan

2020-05-15

Den 15 maj fick projektet "Höghöjdsbana" startbesked från Jordbruksverket. Projektägare är Katrineholms Äventyrsklubb.

Katrineholms Äventyrsklubb vill locka kommunens invånare ut i naturen genom äventyr. Syftet med projektet är att fler i området ska hitta ut i naturen och intressera sig för naturen och dess värden samt att nå personer som kanske inte vanligtvis intresserar sig i dessa frågor. Målet med projektet är att skapa en natur och äventyrsanläggning med flera olika alternativa utmaningar som kan få människor att växa och utmana sin egna tryggehtsgränser. Anläggningen kommer bland annat bestå av höghöjdsbana och hinderbana. Banan kommer vara miljövänlig utan skador på träd. Hinderbanan som är säker att använda utan instruktör kommer att vara tillgänglig gratis för alla som besöker området.

Läs mer om projektet:

- under fliken godkända projekt

- i nyhetsartikel Sörmlandsbygden

- i nyhetsartikel Katrineholms kuriren


Läs mer

Obs! Årsstämman den 20 april inställd

2020-04-16

Leader Södemanlands årsstämma den 20 april ställs in på grund av Covid-19. Vi återkommer med nytt datum. Verksamhetsledare Kristin Vettorato kommer att kontakta alla som anmält sig till stämman.

Kontakt: info@leadersodermanland.se

Handlingar:
Dagordning
Årsredovisning
Valberedningens förslag
Revisionsberättelse

Läs mer

Extra information från Jordbruksverket med anledning av coronaepidemin

2020-04-05

Under nu rådande omständigheter med Corona/Covid-19 är det sannolikt att projekt kommer att behöva ställa in resor, konferenser eller andra typer av möten och sociala sammankomster med kort varsel och till en viss kvarvarande kostnad. Enligt gällande regelverk finns det möjlighet att godkänna dessa kostnader om de är kopplade till projektet, bedöms som rimliga och om villkoren för stödet i övrigt är uppfyllda. En bedömning kommer att göras i det enskilda fallet.

Stödmottagare ska i så stor utsträckning som möjligt begränsa kostnaderna för de aktiviteter som inte kan genomföras. Detta genom att, om möjligt, avboka aktiviteter och utnyttja avbeställningsskydd eller andra eventuella försäkringar.

När det är lämpligt ska stödmottagaren utnyttja de möjligheter som finns för att begränsa påverkan på projektets syfte och mål. Det kan ske genom att man genomför aktiviteten i en alternativ form. Till exempel kan möten och informationsträffar hållas på distans via tillgänglig teknik.

Om konsekvenserna av avbokningar eller inställda evenemang påverkar projektet i den grad att det riskerar att inte kunna nå sina mål, bör stödmottagaren ta kontakt med behörig myndighet för att diskutera möjliga lösningar för projektet.

Jordbruksverket uppmanar stödmottagare att följa samhällsutvecklingen och den information som ges av Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Projektbeslut Jordbruksverket - Utveckling av besöksmålet Julita gård

2020-04-02

Den 1 april fick projektet "Utveckling av besöksmålet Julita gård - kulturmiljöer i världsarvsklass. Delprojekt landskapsanalys" startbesked från Jordbruksverket. Projektägare är Stiftelsen Nordiska museet.

Projektet är en del i ett större arbete med att utveckla Julita gård som besöksmål och destination, där Stiftelsen Nordiska museet kommer undersöka förutsättningarna för om Julita gård kan bli ett världsarv. Syftet med leaderprojektet är att med hjälp av en landskapsanalys se vilka spår som finns bevarade i dagens landskap och att peka ut landskapets kulturhistoriska värden. Målet med projektet är genomföra en landskapsanalys av den historiska odlingsmarken. Projektet är ett företagsstöd.

Läs mer om projektet här

Läs mer

Projektbeslut Jordbruksverket - Förstudie: Byahus och tillhörande bostäder i Läppe

2020-03-31

Den 31 mars fick projektet Förstudie: Byahus och tillhörande bostäder i Läppe startbesked från Jordbruksverket. Projektägare är Vingåkers kommun

Vid flera undersökningar har det visat sig finnas ett starkt behov av en samlingspunkt, och nya bostäder, för Läppes fortsatta utveckling. I dag saknar Läppe en gemensamhetslokal och en mångfald av bostäder för både yngre och äldre. Det finns dock ett stort lokalt engagemang för bygden, och byalaget har under flera år arbetat för denna idé. Detta leaderprojekt innefattar att byalaget Kreativa Läppe i samverkan med Vingåkers kommun ska genomföra en förstudie, där målet är att ta fram ett adekvat underlag för att förverkliga byalagets slutmål: att få ett byahus med olika former av bostäder i anslutning. 

Läs mer om projektet

- på Leader Södermanlands hemsida
- på Vingåkers kommuns hemsida

Läs mer

Projektbeslut - Hundträningsgård

2020-03-24

Den 23 mars fick projektet Hundträningsgård startbesked från Jordbruksverket. Projektägare är Herrfallet Aktiebolag.

Från besökarna vid Herrfallet har det under en längre tid funnits en efterfrågan på en inhägnad yta för hundar, där de kan träna lös hund under ordnade former. Det finns idag många grupper som vill hålla på med exempelvis rallylydnad, agility, lydnadsträning och valpkurser. Herrfallet är ett naturreservat med gällande koppeltvång vilket begränsar möjligheterna att genomgöra denna typ av aktiviteter. Syftet med leaderprojektet är att skapa en hundträningsgård i anslutning till naturreservatet. Det kommer inte kosta något att använda gården, den ska vara tillgänglig för alla som besöker området, men projektet skapar förutsättningar för Herrfallet att ta emot grupper som behöver an plats för att träna lös hund. Projektet är ett företagsstöd.

Läs mer om projektet här

Läs mer

Årsstämma 2020

2020-03-09

 

Med anledning av Covid-19 så kollar vi på alternativ för att genomföra Leader Södermanlands årsstämma, att hålla den på distans eller skjuta upp mötet. Vi återkommer med mer information framöver.

Tid: Måndagen den 20 april 2020, kl.18.00 

Plats: Munktell Science Park, Portgatan 3, Eskilstuna 

Anmälan: senast 6 April till marlene.lindstrom@leadersodermanland.se

Information: Dagordning och handlingar går att hitta på hemsidan f.o.m. den 6 den april


Läs mer

LAG BEVILJADE TRE NYA PROJEKT DEN 19 Februari

2020-02-28

Valla IP Aktivitetspark
Projektägare - Valla Idrottsförening

Syftet med projektet är att bidra till förbättrad hälsa i Valla med omnejd genom att skapa ytor för spontanidrottande samt rörelse för alla. Målet med projektet är att anlägga en aktivitetspark som innehåller: motorikbana, gräsytor, näridrottsplats med konstgräs och sarg, konstgräsfotbollsplan, lekytor i form av konstgräsbeklädda kullar samt löparbanor.

Obemannad butik i Valskog
Projektägare - Valskogbygden i utveckling ekonomisk förening

Syftet med projektet är att bidra till ökad service av dagligvaror i Valskog med omnejd. Målet med projektet är att starta en obemannad matbutik i Valskog.

Förstudie: Byahus och tillhörande bostäder i Läppe
Projektägare - Vingåkers kommun

Syftet med projektet är att bidra till bygden Läppes utveckling genom att skapa en mötesplats och servicepunkt. Målet med projektet är att ta fram ett underlag som klargör vad som behöver göras (när, av vem, och hur) för att i nästa steg kunna förverkliga slutmålet: att skapa ett byahus i Läppe med service och med olika former av bostäder i anslutning till detta. 

Läs mer
<-- Äldre inlägg

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.