Nyheter

<-- Äldre inlägg

Årsstämma 2020

2020-02-13

 

Välkommen på årsstämma för Leader Södermanland Ideell Förening 

Tid: Onsdagen den 20 april 2020, kl.18.00 
kaffe och smörgås serveras

Plats: Munktell Science Park, Portgatan 3, Eskilstuna

Anmälan: senast 6 April till marlene.lindstrom@leadersodermanland.se

Information: Dagordning och handlingar går att hitta på hemsidan f.o.m. den 6 den april


Läs mer

Deadlines för ansökningar 2020

2020-02-12

 

LAG/styrelsen har 3 beslutstillfällen under våren 2020 när LAG-beslut för projekt kan fattas. För att hinna behandla ansökan till mötet behöver den vara inne på Jordbruksverkets e-tjänst i god tid före LAG:s möte. Stoppdatum är därför satt minst fyra veckor innan beslutsmöte (LAG-möte). Mer inforamtio om ansökan hittar ni här.

Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2020:

16 januari (till LAG-mötet den 19 februari)
- 30 mars (till LAG-mötet den 11 maj) 
- 18 maj (till LAG-mötet den 15 juni)

Läs mer

Projektbeslut - Vinterpark

2020-02-03

Projektet Peter Ohlsson Vinterpark har fått startbesked från Jordbruksverket. Projektet är ett företagsstöd, projektägaren är Peter Olsson med företaget Hjortron.

Idrottsaktiviteter och evenemang är en av de viktigaste reseanledningarna i Sverige, de kan locka en mängd besökare. Med anledning av detta ser projektägarna, företaget Hjortron, att isen och vattnet i Nykvarn är en outnyttjad resurs. Genom leaderprojektet vill de skapa en fysisk mötesplats i form av en vinterpark i området. Parken ska bland annat kunna användas till event, nya erbjudanden och som en kontaktplattform och mötesplats. Syftet med projektet är att bidra till affärsutveckling, för det egna företaget samt för partners, företag, föreningar och intresseorganisationer.

Läs mer

LAG beviljade tre nya projekt den 18 december

2019-12-27

Höghöjdsbana

Projektägare: Katrineholms Äventyrsklubb

Syftet med projektet är att fler i området ska hitta ut i naturen och intressera sig för naturen och dess värden, detta genom att nå en för organisationen ny målgrupp. Målet med projektet är att skapa en natur och äventyrsanläggning med olika möjligheter till upplevelser.

Hundträningsgård (företagsstöd)

Projektägare: Herrfallet Aktiebolag

Syftet med projektet är att öka antalet besökare, genom att erbjuda en ny tjänst som efterfrågas. Målet är att färdigställa en hundträningsgård.

Utveckling av besöksmålet Julita gård - kulturmiljöer i världsarvsklass. Delprojekt landskapsanalys. (företagsstöd)

Projektägare: Stiftelsen Nordiska museet

Projektet är en del i ett större arbete med att utveckla Julita gård som besöksmål och destination, där sökande kommer undersöka förutsättningarna för om Julita gård kan bli ett världsarv. Syftet med leaderprojektet är att med hjälp av en landskapsanalys se vilka spår som finns bevarade i dagens landskap och att peka ut landskapets kulturhistoriska värden. Målet med projektet är genomföra en landskapsanalys av den historiska odlingsmarken.

Läs mer

Slutrapportering: FOU samverkansprojekt

2019-12-27

På LAG-mötet den 18 december gav Agro Sörmland en kort presentation av resultat i projektet Samverkan för idéutveckling och innovation inom lantbruksnäringen somavslutades i oktober 2019. 

Syftet med projektet var att skapa en branschöverskridande samarbetsmodell/process för idéutveckling och innovation med fokus på teknik utifrån angelägna utmaningar inom lantbruksnäringen. Projektet utgick från ett skarpt "case" med inriktning på markpackning. Markpackning uppstår då maskinerna som används i jordbruket pressar sönder strukturen i jorden, marken blir hård och syrefattig. Målet för gruppen var att utforma en lösning för skördelogistiken.

Projektet dokumenterade processen och samlade erfarenheterna av att arbeta branschöverskridande för att skapa innovativa lösningar. De utarbetade ett förslag på en innovationsmodell. Projektet mynnade även ut i  ett koncept, Fieldgofer, ett avlastande automationssystem där små och lätta autonoma spannmålscontainrar följer tröskan (flygande tömning) och byts ut i ett flöde. Konceptet illustreras med en animerad film (länk).

Mer information om projektet i sin helhet hittar ni här

Läs mer

Projektbeslut -GPS (ungdomsprojekt)

2019-12-05

Projektet GPS - Grymt praktiskt styrmedel, har fått startbesked från Jordbruskverket. Projektägare är Leader Södermanland. Åse Classon är projektledare. 

GPS - Grymt praktiskt styrmedel för hållbar utveckling är ett LAG-ägt projekt vars syfte är att främja och ta tillvara på ungas entreprenörskap som en naturlig del av det lokala utvecklingsarbetet. Målet med projektet är att ta fram en anpassad metod som inkluderar ungdomar i sin bygdeutveckling. Målet är också att ta genomföra ungdomsledda projekt på landsbygden samt samverka i de regionala utvecklingsstrukturerna.

Läs mer

Projektbeslut - Planetskötare i praktiken

2019-11-14

Projektet Planetskötare i praktiken, barn planterar och skyddar träd, för klimatet och för mångfalden (förstudieprojekt), har fått startbesked från Jordbruskverket. Projektägare Änggärdet Ekonomisk förening.

Många människor känner idag oro för vad klimatförändringarna ska innebära, framförallt för deras barns framtid. Denna oro kan bli passiviserande om man inte kan göra något konstruktivt för att bromsa denna förändring. Det finns ett dokumenterat behov av trädplantering globalt och lokalt för att skapa koldioxidsänkor. Det här projektet kommer att undersöka förutsättningarna för, och i liten skala pröva möjligheten för, att barn som en del i undervisningen kan plantera och skydda träd. Syftet är att bidra till åtgärder för klimat och miljö genom att markägare, kommun, skolor, föräldrar och barn samverkar kring trädplantering och även lär sig mer om trädens roll i ekosystemet. 

Läs mer på vår hemsida

Läs mer

Projektbeslut - 64 fröer och film(er) för en smart landsbygdsutveckling i Sörmland

2019-11-14

Projektet 64 fröer och film(er) för en smart landsbygdsutveckling i Sörmland har fått startbesked från Jordbruksverket. Projektägare Länsbygderåd Södermanland.

Erfarenheter visar på att den Sörmländska landsbygden är full av utvecklingskraft, men kraften stannar oftast i den enskilda bygden. Länsbygderåd Södermanland har samlat utvecklingsgrupper från hela länet för samtal om hur man gemensamt skall utveckla landsbygden. De viktigaste punkterna var ett ökat behov av erfarenhetsutbyte. Syftet med det här projektet är att bidra till erfarenhetsutbyte genom att visa på goda exempel på vad som görs och kan göras för ett klimatsmart samhälle och en dynamisk smart byautveckling. Målet med projektet är att ta fram film- och textmaterial som visar på goda exempel samt att genomföra workshops där det framtagna materialet används som verktyg.

Läs mer på vår hemsida

Läs mer

Projektbeslut - Good Enough

2019-11-05

Projektet Good Enough har fått startbesked från Jordbruksverket.

I Sverige idag ökar den Psykiska ohälsan hos unga lavinartat. Kungsörs ridklubb märker detta dagligen hos ungdomarna, framför allt tjejer, som besöker ridverksamheten. Ångest, depression, självskadebeteenden och dåligt självförtroende, men framför allt en otrolig prestationsångest, många upplever att de hela tiden måste vara perfekta och fullkomligt felfria. Ledarna på ridklubben gör så gott de kan för att hjälpa ungdomarna men resurserna räcker inte till och verktygen saknas. 

Syftet med leaderprojektet är att minska den psykiska ohälsan som växer bland unga, genom att stärka självkänsla och självförtroende. Målet är att genomföra en serie träffar där deltagarna, ungdomar och ledare, får konkreta verktyg och exempel som de kan använda för personlig utveckling och i utvecklingen av verksamheten.

Läs mer om projektet på
- Kungsörs ridklubbs hemsida
- Leader Södermanlands hemsida

Läs mer

LAG-möte 6 November INSTÄLLT!

2019-10-24LAG-mötet den 6 November är inställt. Nästkommande LAG-möte hålls den 18 december. 

Läs mer
<-- Äldre inlägg

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.