Nyheter

<-- Äldre inlägg

Deadlines för ansökningar 2019

2019-10-17

 

LAG/styrelsen har sju beslutstillfällen 2019 när LAG-beslut för projekt kan fattas. För att kunna behandla ansökan behöver den vara inne i färdigt skick på e-tjänsten i god tid före LAG:s möte, 4 veckor innan beslutsmötet


Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2019:

16 januari
- 13 mars
- 10 april
- 22 maj
- 21 augusti
- 9 oktober
- 20 november

Läs mer

Projektbeslut - Attefall

2019-10-17


Projektet Attefall har fått startbesked från Jordbruksverket.

SkapaBalans jobbar med hälsa, fokus ligger på den personliga utvecklingen för att minska stress, psykisk ohälsa och hitta sätt att leva hälsosamt. Det primära syftet med leaderprojektet, som är ett företagsstöd, är att diversifiera företagets verksamhet samt att göra det möjligt att flytta ut delar av existerande verksamhet till landsbygden. Detta genom att färdigställa en ny lokal, ett attefallshus, för att rymma denna verksamhet.

Läs mer om projeketet på leader Södermanlands hemsida

Läs mer

Projektbeslut - Länna sår och skördar

2019-10-17

Bild: från projektets facebooksida

Projektet Länna sår och skördar har fått startbesked från Jordbruksverket.

Projektägarna vill undersöka hur de kan skapa en mer hållbar och lokal matförsörjning i bygden. Projektet har två mål. Dels att sammanställa en inventering av resurser och förutsättningar för en mer resilient matförsörjning i bygden. Dels att skapa en pilotodling tillsammans med Länna förskola och en gemensam skördemarknad med Länna Hembygdsförening. Det primära syftet med projektet är att bidra till en hållbar lokal matförsörjning i Länna, men projektet förväntas även stärka gemenskapen i bygden, bidra till kunskapsöverföring och väcka barns intresse för matens ursprung.  

Mer information

- på Leader Södermanlands hemsida

- på facebooksidan Länna sår och skördar

Läs mer

Projektbeslut - Matmarknad i Vingåker

2019-10-17


Projektet Matmarknad i Vingåker med projäktägare Samverkarna Vingåker har fått startbesked från Jordbruksverket.

I en tid där klimatet påverkar oss alla så är närproducerad och ekologisk mat högt prioriterad fråga hos invånare, företagare och politiker. Vingåkersbygden har flera aktörer inom området, men det finns en avsaknad av en gemensam plattform för att kunna marknadsföra varor och produkter till konsumenterna. Det har framkommit ett behov att förenas under gemensamma evenemang och marknadsföringskanaler för att lyfta våra lokala producenter och aktörer. Syftet med leaderprojektet är att undersöka möjligheterna att skapa en Matmarknad i Vingåker. Projektet ska ge svar på frågorna var, när och hur marknaden ska genomföras.

 

Läs mer om projektet på Leader Södermanlands hemsida

Läs mer

Projektbeslut - Växthus Bommersvik Aktiebolag

2019-10-14

 

Projektet Växthus Bommersvik Aktiebolag fått startbesked från Jordbruksverket.

Bommersvik Aktiebolag är en mötes- och konferensanläggning som har inriktat sig på närodlat och ekologiskt. Leaderprojektet är ett företagsstöd, som går ut på att färdigställa ett växthus för egenodlade ekologiska råvaror som sedan kan användas vid matlagning i den egna restaurangen. Syftet med projektet är att stärka företagets varumärke.

Läs mer

Projektbeslut - Klara färdiga gå!

2019-10-14

Foto: Erik Borälv

Hornudden trädgårds projekt "Klara färdiga gå!" har fått klartecken från Jordbruksverket.

Syftet med projektet är att skapa ett praktik- och vägledningsprogram för ungdomar som inte går i skolan eller arbetar, där målet är att öka deras möjligheter till anställning och att skapa framtidstro. Hornudden har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar. De ser att de kan fylla ett behov för dessa ungdomar, som benämns ”hemmasittare”. Ungdomarna finns nu inom kommunens aktivitetsansvar men det erbjuder endast aktiviteter vid ett par tillfällen i veckan och många gånger saknas praktikplatser som passar de mest utsatta. Tanken är att praktiken på Hornudden ska ske i Hornuddens ordinarie arbete men med avstamp i varje ungdoms individuella handlingsplan. Det kan t.ex. handla om att öva på tidspassning, öva på sociala kontakter, bryta isolering men också som en första introduktion i arbetslivet och vilka förväntningar en arbetsgivare har på en anställd.

Läs mer om projektet

- I nyhetsartikel 

- På Leader Södermanlands hemsida 

Läs mer

Projektbeslut - Affärsplan Näshulta

2019-10-07

Så var det dags för Affärsplan Näshulta att få startbesked från Jordbruksverket. 

Affärsplan Näshulta är ett av områdets större projekt. Det är en spin-off på Eskilstunas affärsplan för lokal samhälls- och näringslivsutveckling. Syftet är att vara en del av Affärsplan Eskilstuna, att ta ansvar gällande Eskilstuna Kommuns utmaningar och hjälpa till att sänka arbetslösheten i kommunen och samtidigt utveckla Näshulta som helhet. Med projektet vill man visa att landsbygden är en tillgång. Projektet jobbar mot två långsiktiga mål: att skapa 65 nya jobb till 2030 och 65 elever till Näshulta Friskola till 2030.

Det går att läsa mer om projektet på 
- Affärsplan Näshultas egna hemsida
- Leader Södermanlands hemsida
- I nyhetsartikel och inslag från SVT

Läs mer

LAG beviljade fem nya projekt den 19 september

2019-10-03

Motorer och käk, projektägare Turinge-Taxinge församling
Syftet med projektet är att inkludera ungdomar i samhällsstrukturen, öka tryggheten i samhället och öka gemenskapsbildningen, detta genom att främja och ta tillvara på ungdomars motorintresse. Målet med projektet är att skapa en mötesplats för ungdomar med motorintresse i Nykvarn, där de kan träffas, meka och få hjälp. Målet är även att genomföra aktiviteter och utbildningar samt att starta nätverk och samverkan mellan olika aktörer och ungdomar i Nykvarn.

Åker skapa, projektägare Porten Ideell förening
Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för utvecklingen av bygden Åker, detta genom ett organiserat och strategiskt arbete för utveckling av service och infrastruktur. Målet med projektet är att sammanställa näringslivets och befolkningens behov av service och infrastruktur samt att ta fram en handlingsplan för genomförande i samarbete med berörda aktörer i bygden och kommunen.

Sörmland - ett äppellandskap, projektägare Föreningen Sörmlandsäpplen 
Projektets huvudsakliga syfte är att bidra till hållbar livsmedelsproduktion genom att utveckla odling och förädling av frukt till en lönsam gren inom de gröna näringarna i Sörmland. Målet med projektet är att öka antalet odlare och förädlare av frukt samt att öka antalet fruktträd som planteras i Sörmland.

Trygghet och trivsel på Violentorget genom lokal platssamverkan, projektägare Flens kommun
Syftet med projektet är att genom en platssamverkan skapa en tryggare, mer attraktiv, inkluderande och trivsammare miljö på och kring nedre och övre Violentorget i Flens stad. Målet med projektet är att skapa en platssamverkansmodell genom att genomföra en trygghetsanalys i det aktuella området samt skapa en organisation och struktur för en långsiktig platssamverkan där alla aktörer är införstådda vad deras ansvar, mandat och skyldigheter är, samt en framtagen affärs- och verksamhetsplan.

Vinägerfabrik på Högtorp gård i Mellösa, projektägare Högtorp gård i Mellösa
Syftet med projektet är att diversifiera verksamheten, bidra till en hållbar livsmedelsproduktion och innovation, genom att producera högkvalitativ ekologisk vinäger i större skala. Målet med projektet är att färdigställa en vinägerfabrik med fungerande produktion för vinägrar från minst två olika baser.

Läs mer

Projektbeslut Vasaveckorna i Strängnäs leaderområden

2019-10-03

 Idag har projektet Vasaveckorna i Strängnäs leaderområden fått startbesked från Jordbruksverket. 

Föreningen Vasaspelet har, sedan 2015, arbetat med att levandegöra historien kring valet av Gustav Vasa som kung utanför Domkyrkan i Strängnäs 1523, genom att sätta upp en historisk teater i Strängnäs. Syftet med leaderprojektet är att stötta utvecklingen av konceptet genom att skapa förutsättningar för evenemanget “Vasaveckorna i Strängnäs” i hela kommunen och därmed även inkludera socknar utanför själva staden Strängnäs. Målet med projektet är att genomföra en förstudie som resulterar i ett förslag på organisation som håller igång Vasaveckorna och utvecklar dem till jubileumsåret 2023.

- Läs mer om projektet på leader södermanlands hemsida

- Läs mer om föreningen vasaspelet på deras hemsida

Läs mer

Projektbeslut - Mellösaverken AB

2019-09-05

Idag har projektet Mellösaverken AB fått startbesked från Jordbruksverket. Mellösaverken är en fd tumstocksfabrik som numera är plats för bostäder, ateljéer, verkstäder och odling. Genom att använda en lokalerna i fastigheten vill projektägarna bygga ett starkare ”community” kring byggnaden i bygden. Leaderprojektet går ut på att bygga om en lokal som kallas Tumstocken till ett aktivitetskluster, ett utrymme för engagemang och kunskapsöverföring. Fokus ligger på matförädling och kultur, men lokalen kommer även användas för andra områden där det finns ett behov. Exempelvis som möteslokal för föreningar, föredrag och studiecirklar, som en pop-up butik eller för den som vill ha verksamhet bara en halv dag i veckan t.ex. fotvård eller samtalsterapi.

Läs mer
<-- Äldre inlägg

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.