LAG 

Det är LAG som fattar beslut om vilka projektidéer som ska prioriteras och Jordbruksverket som fastställer beslutet.LAG står för: Lokal Aktions Grupp = föreningens styrelse

Vad är LAG?

En lokal aktionsgrupp ska arbeta med utvecklingsstrategin. Arbetet med den lokala utvecklingsstrategin ska bedrivas i en allmännyttig, ideell förening med öppet medlemskap. Föreningen väljer en styrelse, så kallad Local Action Group eller Lokal Aktionsgrupp (LAG). LAG består av personer från ideell, privat och offentlig sektor - ett trepartnerskap. LAG ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt den gemensamt framtagna utvecklingsstrategin och att arbeta för att nå målen i strategin.

För att ett projekt ska få stöd genom lokalt ledd utveckling måste det därför passa in i utvecklingsstrategin. Det är LAG som fattar beslut om vilka projektidéer som ska prioriteras och Jordbruksverket som fastställer beslutet. Det är även viktigt att varje projekt involverar personer och organisationer med rätt kompetens och från olika sektorer för att få en bred uppslutning och rätt kompetens för att få det resultat de önskar. Underifrånperspektivet är en av leadermetodens hörnstenar, vilket innebär att de som berörs av insatsen ska vara involverade i utvecklingsarbetet och på så sätt kunna påverka genomförandet.

En förutsättning för att lyckas med LAG:s arbete är att det finns en samsyn kring strategin. Varje LAG-medlem bidrar med sin specifika kompetens och sitt nätverk. Samtidigt ska LAG ansvara för utveckling av hela leaderområdet, vilket innebär att bortse från den egna organisationens särintressen och istället se till hela områdets bästa utifrån målen i utvecklingsstrategin. Med andra ord byggs en ny samarbetskultur upp genom leader. Leaderföreningen kan även ha annan verksamhet än lokalt ledd utveckling men den ska vara allmännyttig, vilket innebär att den ska vara öppen för alla som bor eller är verksamma i det geografiska området.

Tommy Björkdal, ordförande

offentlig sektor Vingåkers kommun
Tommy beskriver sig som en målmedveten person som gärna ser till att få något gjort, han gillar utmaningar och att prova nya lösningar. Han är bra på att driva projekt framåt och visa resultat. Han gillar att jobba i dynamiska team där det är ”högt i tak” och är en nyfiken person som har stort samhällsintresse. Tommy arbetar som chef i Vingåkers kommun sedan 1998 med ansvarar för fritidsverksamheten och med fokus på ungdomar i kommunen. Han har budget- och personalansvar och är ledamot i lokala brottsförebyggande rådet samt förebyggande ungdomsgruppen. Han driver också ett integrationsprojekt som riktar sig till ungdomar. Tillsammans med sin fru har han ett företag i Vingåker. Han har tidigare arbetat i resebranschen och i flera europeiska länder vilket givit insyn i olika länders seder och bruk. Tommy är ordförande i Vingåkers golfklubb där han initierat och lett ett större förändringsarbete.

 

Bam Björling, vice ordförande

privat sektor Eskilstuna kommun 
Sociolog med bred erfarenhet av att utveckla och granska projekt utifrån empowerment och genderperspektiv och att sätta in utvecklingsarbete i sammanhang som leder till hållbar utveckling. Hon har mångårig erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete i många länder och delar av världen. Arbetet har framförallt handlat om att skapa förutsättningar för microföretagande, företagande och näringslivsutveckling inriktat på landsbygd. Lokalt har hon erfarenhet av att utifrån Eskilstuna kommuns näringslivsberedning driva frågor som rör landsbygdens utveckling. Som sociolog har hon i både forskning och praktik arbetat med hur förändring initieras och underlättas på individ- och systemnivå.

 

Lars-Olof Lundkvist

ideell sektor Eskilstuna kommun
Lars-Olof ”Lollo” har lång erfarenhet från ett antal olika områden. Föreningslivet, politiskt arbete, arbetsgivare och erfarenhet från arbetsgivarorganisationer. Har själv varit entreprenör i 26 år, drev mellan 1971 och 1997 eget företag inom svets och smidesbranschen. Är politiskt aktiv inom Eskilstuna kommun, bland annat mångårig ledamot av kommunens invandrararbete och kommunens Kultur o fritidsnämnd och för närvarande 1:e vice ordförande i Eskilstuna kommunfullmäktige. Lollo har lång erfarenhet som föreningsaktiv som medlem i hembygdsföreningar, butiksombud COOP, styrelsearbete och valberedningsarbete på nationell, distrikts och lokal nivå inom idrottsrörelsen. Är för närvarande ordförande i Ärla Idrottsförening.

 

Tomas Jönsson

offentlig sektor Eskilstuna kommun
Tomas bor på landsbygden med fru, dotter, hund och två kaniner. Han är utbildad civilekonom vid Stockholms universitet med inriktning finansiering . Därefter har han jobbat inom bank, på revisionsbyrå och som ekonom på fastighetsbolag, för närvarande jobbar han som redovisningskonsult i det egna företaget Eskil Ekonomi & Juridik AB. Tomas har även haft ideella uppdrag som kassör i idrottsföreningen IK Standard i Hållsta och Moderaterna i Eskilstuna. Han är nu medlem i Eskilstuna kommuns landsbygdsråd och stadsbyggnadsnämnd samt ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Regina Westas

ideell sektor Katrineholms kommun
Är inflyttad till Björkvik från Ljungsbro. Utbildad vid Gripenskolan i fordonsteknik och flygteknik. Har tidigare drivit företag inom webb-/media. Var under några år verksamhetsledare på Coompanion Sörmland. Arbetar nu som projektledare i Vingåkers kommun för ett projekt kring utbyggnad av bredband i kommunen. Sekreterare i styrelsen för Björkviks Folkets Park. Tidigare ledamot i styrelsen för Hela Sverige ska leva Sörmland. Intressen: Familjen, skog, natur, brinner för Sverige och dess landsbygd.

 

Torbjörn Gårdestig

privat sektor Katrineholms kommun
Försäljnings- och logistikansvarig på företaget Impecta, ett familjeföretag i Julita som drivs av odlare för odlare. Har tidigare arbetat som butikschef på ett bilföretag under några år. Dessförinnan drev Torbjörn en egen taxirörelse med bas i Björkvik. Torbjörn är aktiv i föreningslivet på hemorten.

Stefan Jansson

offentlig sektor Katrineholms kommun
Stefan är uppvuxen i Katrineholm och bor numera på en liten hästgård bortanför Julita. Han gillar att vara aktiv genom att vara ute i skog och natur och då även på en häst ibland. Stefan har jobbat med service och fastigheter sedan han gick ut skolan som byggnadsingenjör. Han har arbetat inom kommunal- privat industri- och kooperativ verksamhet, senaste arbetet var som affärsområdeschef på HSB Södermanland. Sedan hösten 2017 jobbar han som Förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms Kommun. Stefan har även varit aktiv som spelare i Katrineholm Bandy och avslutade med att ha ordförandeskapet i föreningen under ett par år fram till 2017.

Anna Jernemalm

offentlig sektor Flens kommun
Anna är undersköterska och är förtroendevald i kommunfullmäktige. Jobbar sedan 2007 som undersköterska på ett äldreboende i Flens kommun och har tidigare arbetat som elevassistent på en skola och som undersköterska inom hemtjänsten. Anna är gruppledare för kristdemokraterna i Flen sedan 2010. Ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. Sitter dessutom i styrelsen för lokalavdelningen och i distriktsstyrelsen i Sörmland.

Terese Larsson

ideell sektor Flens kommun
Terese bor och är uppvuxen i Flen, där hon arbetar som ombudsman på ABF Flen. Genom sitt arbete så har hon kontakt med föreningar och organisationer som verkar inom Flens kommun.Tidigare så arbetade hon på Unilever Produktion där hon har en lång facklig bakgrund. Hon är även politisk aktiv inom både kommun och distrikt.

Ann-Louise Olsson

privat sektor Flens kommun
Pedagog med behörighet att utbilda i svenska, engelska, tyska, geografi och drama. Sensomotorisk reflexpedagog. Skolledarhögskolan. Har arbetat som lärare och rektor på högstadiet i Malmköping i nästan 20 år. Tillämpar och föreläser sedan 90-talet om Learning Styles (arbets- och lärstilar). Projektledare i Flens kommun med uppdraget att utreda skolans och barnomsorgens organisation. Efter att ha arbetat som rektor startades företaget UniKan: ”Varje människa är unik och alla kan fast på sitt eget sätt”. Efter en parentes som rektor för en friskola tillbaka i eget företagande sedan 2007 som handledare, utbildare och coach. Arbetar med att hjälpa andra att hitta nya vägar och att stärka sitt självförtroende och sin självkänsla. Drivkraft har alltid varit att skaffa så många verktyg som möjligt för att kunna nå fram till varje enskild individ. Utbildning och möten med människor är starka intressen. Guidar vid stadsvandringar och tar emot utländska reseföretag för att berätta om Flens kommun och marknadsföra bygden.

 

Lucie Gasparini Bernardsson

ideell sektor Gnesta kommun 
Lucie är utbildad företagsekonom vid Frans Schartaus Handelsinstitut och Företagsekonomiska Institutet, Stockholm. Jobbade på Gränges Shipping, Stockholm 1967-1977 som sekreterare och därefter chefssekreterare. Deltog under denna period bl a i det team som ansvarade för rederiets nybyggnader och ombyggnader av fartyg i Jugoslavien, Japan, Västtyskland och Polen. Under 1977-1985 på Alfa-Laval som assistent till regionchefen för Latinamerika på koncernnivå. Dessutom under en period redovisningsekonom, med företagets s.k. expatriater, anställda utsända utomlands på tidsbegränsade kontrakt, med hantering av kontraktsfrågor, bl.a. att strukturera kontrakt gällande internationella transfereringar med avseende på skatte- och socialavgiftsaspekter, att ordna arbetstillstånd, bostäder, skolor med mera i tjänstgöringsländerna. Förutom expatriater har även ingått ansvar för koncernens årliga chefslönerevisioner och administration av bonusprogram. Lucie är styrelsemedlem i Gryts Hembygdsförening, kassör i Stjärnhovs Byalag. Intressen: Familj och vänner, kultur och litteratur, trädgård, natur och friluftsliv, resor.

 

 

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.