Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling

Entreprenörskap

Entreprenörskap är förmågan hos individer att skapa nya möjligheter och förverkliga idéer.

Livskvalitet & livsstil

Projekt och åtgärder som gynnar miljö och klimat ska främjas.

Ungdomar 13-25 år

Insatser kring delaktighet och inflytande är nödvändigt för att ungdomar ska vilja engagera sig i samhällsfrågor.

Besöksnäring/turism

Redan befintliga turistmagneter kan vidareutvecklas bland annat genom ökad samverkan och samarbete med företag på landsbygden.

Evenemangskalender

18 dec
LAG-möte


Visa alla evenemang

Nyheter

Deadlines för ansökningar 2019

2019-11-14

Mer information här

Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2019

16 januari (till LAG-mötet den 13 februari)
- 13 mars (till LAG-mötet den 10 april)
- 10 april (till LAG-mötet den 7 maj)
- 22 maj (till LAG-mötet den 19 juni)
- 21 augusti (till LAG-mötet den 18 septemer)
- 20 november (till LAG-mötet den 18 december)

Läs mer

Projektbeslut - Planetskötare i praktiken

2019-11-14

Projektet Planetskötare i praktiken, barn planterar och skyddar träd, för klimatet och för mångfalden (förstudieprojekt), har fått startbesked från Jordbruskverket. Projektägare Änggärdet Ekonomisk förening.

Många människor känner idag oro för vad klimatförändringarna ska innebära, framförallt för deras barns framtid. Denna oro kan bli passiviserande om man inte kan göra något konstruktivt för att bromsa denna förändring. Det finns ett dokumenterat behov av trädplantering globalt och lokalt för att skapa koldioxidsänkor. Det här projektet kommer att undersöka förutsättningarna för, och i liten skala pröva möjligheten för, att barn som en del i undervisningen kan plantera och skydda träd. Syftet är att bidra till åtgärder för klimat och miljö genom att markägare, kommun, skolor, föräldrar och barn samverkar kring trädplantering och även lär sig mer om trädens roll i ekosystemet. 

Läs mer på vår hemsida

Läs mer

Fler nyheter

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.