Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling

Entreprenörskap

Entreprenörskap är förmågan hos individer att skapa nya möjligheter och förverkliga idéer.

Livskvalitet & livsstil

Projekt och åtgärder som gynnar miljö och klimat ska främjas.

Ungdomar 13-25 år

Insatser kring delaktighet och inflytande är nödvändigt för att ungdomar ska vilja engagera sig i samhällsfrågor.

Besöksnäring/turism

Redan befintliga turistmagneter kan vidareutvecklas bland annat genom ökad samverkan och samarbete med företag på landsbygden.

Evenemangskalender

18 sept
LAG-möte


22 okt
Presidiemöte MSP


6 nov
LAG-möte


Visa alla evenemang

Nyheter

Projektbeslut - Mellösaverken AB

2019-09-05

Idag har projektet Mellösaverken AB fått startbesked från Jordbruksverket. Mellösaverken är en fd tumstocksfabrik som numera är plats för bostäder, ateljéer, verkstäder och odling. Genom att använda en lokalerna i fastigheten vill projektägarna bygga ett starkare ”community” kring byggnaden i bygden. Leaderprojektet går ut på att bygga om en lokal som kallas Tumstocken till ett aktivitetskluster, ett utrymme för engagemang och kunskapsöverföring. Fokus ligger på matförädling och kultur, men lokalen kommer även användas för andra områden där det finns ett behov. Exempelvis som möteslokal för föreningar, föredrag och studiecirklar, som en pop-up butik eller för den som vill ha verksamhet bara en halv dag i veckan t.ex. fotvård eller samtalsterapi.

Läs mer

Deadlines för ansökningar 2019

2019-09-05


LAG/styrelsen har sju beslutstillfällen 2019 när LAG-beslut för projekt kan fattas. För att kunna behandla ansökan behöver den vara inne i färdigt skick på e-tjänsten i god tid före LAG:s möte, 4 veckor innan beslutsmötet


Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2019:

16 januari
- 13 mars
- 10 april
- 22 maj
- 21 augusti
- 9 oktober
- 20 november

Läs mer

Fler nyheter

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.